โฮมรูมสำคัญไฉน ?
สื่อการสอน ,สื่อการเรียนการสอน, ผลงานอาจารย์
Home กลับหน้าหลัก สมัครสมาชิก ตั้งคำถามใหม่ แก้ไขข้อมูลสมาชิก ดูสมาชิกทั้งหมด ลืมรหัสผ่าน

โฮมรูมสำคัญไฉน ?

   admin
 Posted : 2009-08-29 01:25:47
ลบความคิดเห็น

  ศิษย์น้อยฝึกวิชา
 

 Sex :
 Post : 244
 สมาชิกลำดับที่ : 1
ในสังคมปัจจุบันที่เต็มไปด้วยสิ่งยั่วยุ เด็กนักเรียนในหลายประเทศดูจะมีภาวะเสี่ยงกับปัญหาร้อยแปดมากขึ้นในระหว่างที่อยู่ทั้งในและนอกรั้วโรงเรียน สถานศึกษาซึ่งมีความใกล้ชิดกับเด็กจึงถูกคาดหวังจากสังคมให้เป็นเรี่ยวแรงสำคัญที่จะดูแลช่วยเหลือ ให้ข้อเสนอแนะ ตลอดจนแก้ปัญหาให้กับเด็กนอกเหนือไปจากการทำหน้าที่ของพ่อแม่ผู้ปกครองเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่โรงเรียนขั้นพื้นฐานในต่างประเทศนิยมนำมาใช้ในการช่วยเหลือดูแลเด็กในเรื่องต่างๆ ทั้งเรื่องการเรียนและชีวิตทุกด้าน โดยมีผลการประเมินยืนยันถึงข้อดีของการใช้กิจกรรมโฮมรูมจากโรงเรียนหลายแห่งว่าสามารถช่วยลดปัญหาและช่วยให้เด็กมีพัฒนาการในแต่ละด้านทั้งด้านอารมณ์ สังคม และสติปัญญา ดีขึ้น

แม้ในระยะหลังโรงเรียนหลายแห่งในประเทศไทยโดยเฉพาะในเขตเมืองจะจัดให้มีชั่วโมงโฮมรูมอยู่บ้าง แต่ดูจะยังไม่จริงจังและแพร่หลายนักเนื่องจากครูมีภารกิจมากและมีเวลาที่ค่อนข้างจำกัด ดังนั้นเรียนรู้วันนี้เราจึงขอนำเสนอตัวอย่างการจัดกิจกรรมโฮมรูมของโรงเรียนในประเทศอเมริกาซึ่งโดยรวมให้ความสำคัญและส่วนใหญ่บรรจุกิจกรรมดังกล่าวไว้ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้โรงเรียนในบ้านเรานำมาปรับใช้ในห้องเรียนได้ไม่มากก็น้อยวัตถุประสงค์หลักในการจัดชั่วโมงโฮมรูมก็เพื่อเพิ่มโอกาสในการพบปะพูดคุยและสร้างความคุ้นเคยระหว่างครูประจำชั้นหรือ ครูที่ปรึกษากับเด็ก และในกลุ่มเพื่อนนักเรียนกันเอง โดยอยู่บนพื้นฐานความคิดที่ว่า ถ้านักเรียนรู้สึกคุ้นเคยและไว้วางใจครูที่ปรึกษาหรือครูประจำชั้นแล้ว พวกเขามีแนวโน้มที่จะกล้าพูดคุยปรึกษาปัญหาของตนเองกับครูมากขึ้น และนำไปสู่การแก้ไขปัญหาให้กับเด็กได้ทันท่วงที


สำหรับเวลาในการจัดนั้นพบว่าสามารถยืดหยุ่นได้ตามความสะดวก โรงเรียนหลายแห่งกำหนดเวลาสำหรับกิจกรรมโฮมรูม 1 ครั้ง/อาทิตย์ บางแห่ง 2 ครั้ง/เดือน หรือจำนวนไม่น้อยจัดโฮมรูมทุกวัน เช่น ที่โรงเรียนโอคเคลีย (Oaklia School) ในรัฐโอเรกอน กำหนดให้แต่ละชั้นมีการจัดกิจกรรมโฮมรูมทุกวันจันทร์-ศุกร์ในช่วง 10 นาทีแรกของชั่วโมงเรียนแรก โดยส่วนใหญ่จะเป็นการแจ้งข่าวสารประจำวันของทางโรงเรียนให้นักเรียนทราบ หรือยกประเด็นข่าวสารประจำวันหรืออื่นๆ ที่นักเรียนสนใจมาพูดคุยกัน

นอกจากนี้ โรงเรียนโอคเคลียยังได้เพิ่มเวลาโฮมรูมทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี วันละประมาณ 40 นาที เพื่อให้ครูที่ปรึกษาพบปะพูดคุยและจัดกิจกรรมให้เด็กได้นานขึ้น โดยกำหนดให้วันอังคารเป็นวันสำหรับการพูดคุยปรึกษาด้านวิชาการ และวันพฤหัสบดีพูดคุยเรื่องสังคมและทั่วๆ ไปที่อยู่ในความสนใจของเด็ก อย่างไรก็ตาม หากนักเรียนมีปัญหาและต้องการคำปรึกษาด่วนก็สามารถพูดคุยกับครูได้ทุกเวลา

ส่วนที่ ร.ร.มัธยมวิลเมต (Wilmette School) จัดโฮมรูมทุกวัน วันละ10 นาที จาก 8.00-8.10 น. เว้นวันพฤหัสบดีที่จัดโฮมรูมนาน 40 นาที ขณะที่ ร.ร.ฟรีวอเทอร์ (Freewater Elemetary School) เปิดสอนระดับประถม ศึกษา จัดโฮมรูมให้กับนักเรียนทุกวัน วันละ 2 ช่วง ช่วงเช้า 30 นาที และช่วงบ่ายอีก 50 นาที - 1 ชั่วโมง

โดยเรามี ตัวอย่าง ตารางเรียนประจำวันของเด็กเกรด 3 ดังนี้


8.00-8.30 น. โฮมรูม

8.30-11.10 น. เรียนภาษา

11.15-11.55 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

12.00-13.00 น. คณิตศาสตร์ และ

13.00-14.55 น. เป็นชั่วโมงทำกิจกรรมโฮมรูมอีกครั้ง ก่อนโรงเรียนเลิกเวลา 15.00 น.


รูปแบบของกิจกรรมโฮมรูม สามารถจัดได้หลากหลายไม่เพียงแค่ในลักษณะการพูดคุยโต้ตอบกันของครูและนักเรียนเท่านั้น หากยังสามารถจัดในลักษณะเกม การแสดงละคร หรือการลงมือฝึกปฏิบัติเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ในเรื่องนั้นๆ ได้ลึกซึ้งขึ้นและเกิดความสนุกสนาน ส่วนประเด็นในการพูดคุยนั้น ทั้งครูและนักเรียนสามารถช่วยกันกำหนดได้กว้างขวางตามความสนใจ ความจำเป็น และสอดคล้องกับประโยชน์ของนักเรียน ซึ่งถือเป็นหลักการสำคัญของการจัดโฮมรูม

ตัวอย่าง เช่น ทักษะในการเรียน การค้นหาตนเองและตั้งเป้าหมายของชีวิต ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนและบุคคลอื่นในสังคม ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนต่างเพศ การแก้ไขปัญหา สุขอนามัย การออกกำลังกายและกีฬา ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โทษและวิธีป้องกันตัวเองจากยาเสพติด อาชีพและการประกอบอาชีพ วิธีการสมัครงาน การเตรียมตัวสอบเรียนต่อ งานบริการสังคม การก่อความรุนแรงของเด็ก และอื่นๆ


โฮมรูมของนักเรียนชั้นมัธยมต้นเกรด 7 ถึงเกรด 8 ของโรงเรียนเมวิลล์ (Mayville School) มีครูที่ปรึกษาโฮมรูมระดับชั้นละประมาณ 5 คน นักเรียนแต่ละชั้นจะถูกแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มละประมาณ 10-15 คน เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมโฮมรูมกับครูที่ปรึกษาประจำกลุ่มละ 1 คน โดยนักเรียนที่เข้าเรียนเกรด 7 จะยังคงร่วมกิจกรรมโฮมรูมในกลุ่มเดิมจนกว่าจะจบเกรด 8

ครูที่ปรึกษาโฮมรูมแต่ละกลุ่มจะคอยให้คำปรึกษาแก่เด็กในเรื่องหลักๆ คือ วิชาการ ทักษะทางสังคม และการบริการชุมชน นอกจากนี้ครูโฮมรูมยังทำหน้าที่เชื่อมโยงบ้านและโรงเรียนให้ใกล้ชิดและทำงานดูแลพัฒนาเด็กร่วมกันมากขึ้น โดยครูที่ปรึกษาประจำโฮมรูมเป็นผู้จัดและวางแผนกิจกรรมทั้งหมดภายใต้กรอบหลักสูตรของแต่ละระดับชั้นซึ่งถูกพัฒนาขึ้นโดยครูผู้สอนประจำสายชั้นที่มีความรู้และเข้าใจปัจจัยจำเป็นในการพัฒนาเด็ก ทำให้ครูประจำโฮมรูมสามารถวางแผนกิจกรรมเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาของเด็กได้ตรงเป้ามากขึ้น

ส่วนกิจกรรมโฮมรูมในหลักสูตรของ ร.ร.วิลเม็ต ตั้งแต่เกรด 5-8 ถูกจัดขึ้นเพื่อเน้นปลูกฝังคุณลักษณะที่สำคัญ เช่น ความเป็นผู้นำ การทำงานร่วมกัน ความรับผิดชอบ ความมีเมตตา ความอดทน ให้กับนักเรียนซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในช่วงวัยรุ่น อีกทั้งมุ่งแก้ไขปัญหาของนักเรียน เช่น กรใช้ความรุนแรงในเด็ก (Bullying and Teasing) ยาเสพติด เป็นต้น

ตัวอย่าง กิจกรรมโฮมรูมของเด็กเกรด 5-8 ในหลักสูตรของ ร.ร.วิลเม็ต


โฮมรูมปฐมนิเทศ เช่น การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ การทำความคุ้นเคยกับครูและเพื่อนร่วมชั้นตลอดจนตารางเรียนและกิจกรรม

ความช่วยเหลือทางวิชาการ เช่น การกำหนดเป้าหมายของการเรียนและชีวิต ทักษะในการเรียน การจัดการและแบ่งสรรเวลา

ความสำนึกต่อโรงเรียน รู้จักช่วยงานและกิจกรรมภายในโรงเรียน

ทักษะและความสัมพันธ์ทางสังคม เช่น การทำงานเป็นทีม ทักษะการสื่อสาร ความเชื่อมั่นในตนเอง และการตัดสินใจแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ

การบริการสังคมและชุมชน คุณค่าในการทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นทั้งในและนอกรั้วโรงเรียน ปฏิบัติงานบริการสังคม ระดมทุนเพื่อจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน
ไม่เพียงแค่กิจกรรมภายในกลุ่มย่อยเท่านั้น แต่ครูที่ปรึกษาประจำโฮมรูมในหลายโรงเรียนยังจัดกิจกรรมการพบปะระหว่างกลุ่มโฮมรูมเพื่อให้ตัวแทนนักเรียนของแต่ละกลุ่มได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น บอกเล่าถึงกิจกรรมในโฮมรูมของตน และแสดงความสามารถในหลายรูปแบบ ตลอดจนมีการให้รางวัลและประกาศเกียติคุณแก่นักเรียนที่ทำได้ดีบรรลุวัตถุประสงค์ของกิจกรรมด้วย

จากประโยชน์และผลสัมฤทธิ์ในการจัดกิจกรรมโฮมรูม ของตัวอย่างโรงเรียนข้างต้น จึงเป็นเหตุเพียงพอว่าทำไมโรงเรียนควรจัดโฮมรูม อย่างไรก็ตาม สำหรับโรงเรียนในบ้านเราพบว่าส่วนหนึ่งมีการจัดกิจกรรมโฮมรูมเพื่อช่วยพัฒนาและแก้ไขปัญหาให้กับนักเรียน แต่ดูเหมือนว่าจำนวนไม่น้อยไม่ได้ทำจริงจังเป็นประจำ ส่งผลให้ยังไม่เกิดผลสัมฤทธิ์เท่าที่ควร

ดังตัวอย่าง อาจาร์มาลินี ชวาลไพบูลย์ หัวหน้าระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ร.ร.หอวัง กทม.ที่มีการจัดกิจกรรมโฮม รูมอย่างต่อเนื่องเป็นระบบนับตั้งแต่โรงเรียนได้เข้าร่วมในโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของสถาบันวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้ (สวร.) ที่มี นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ เป็นผู้อำนวยการ และประสบผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจให้ข้อเสนอแนะว่า โรงเรียนทุกแห่งควรจัดกิจกรรมโฮมรูมให้กับเด็กอย่างสม่ำเสมอเพราะเป็นกิจกรรมในระบบการช่วยเหลือดูแลที่จะเป็นประโยชน์กับเด็กค่อนข้างมาก และควรจัดพร้อมกันทั้งโรงเรียนเพื่อป้องกันการลักลั่น

"อย่างน้อยจะทำให้นักเรียนโดยเฉพาะในโรงเรียนขนาดใหญ่ได้พบพูดคุยกับครูที่ปรึกษา ขณะที่ครูเองจะได้รับรู้ปัญหา ความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ และความต้องการของเด็ก เพื่อนำไปปรับปรุงงานให้เกิดประโยชน์กับเด็กมากขึ้น" น.ส. มาลินีกล่าว

ปัจจุบันแม้ครูไทยจะมีปัญหาภาระงานหนักในแต่ละวันทั้งงานสอนตามตารางตั้งแต่เช้าจรดเย็น กอปรกับภารกิจอื่นที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งต้องทำงานวิชาการส่งการประเมินวิทยฐานะของตนทุกปีจนแทบจะหาเวลาว่างไม่ได้ กระนั้นก็ตาม ถ้าผู้บริหารและครูตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของการจัดกิจกรรมโฮมรูม ก็น่าจะลองเบียดเวลาวิชาใดวิชาหนึ่งในช่วงเช้าของบางวันสัก 10-20 นาที หรืออาจลองแบ่งเวลาจากกิจกรรมอื่นมาทำกิจกรรมโฮมรูมดูบ้างเพื่อประโยชน์ของนักเรียน


ที่มาข้อมูล :http://www.newschool.in.th

 

ร้านเอทีคอมอิงค์ รับทำสื่อการสอนCAI คอมพิวเตอร์ช่วยสอน E-learning สำหรับครูอาจารย์ราคาไม่แพงแน่นอน งานไวเสร็จเร็วครับ
  IP : (117.47.167.139)
ชื่อสมาชิก admin Mail to admin เบอร์ msn atcomink@hotmail.com เอทีคอมอิงค์
แสดงความคิดเห็น


 สร้างระบบแจ้งยอดชำระเงินออนไลน์ atcomink (0)
 ผลงานใหม่อีกชิ้นหนึ่งครับ atcomink (0)
 สื่อการสอนออนไลน์ วิชา วิทยาศาสตร์ ม.2 atcomink (0)
 ปรับเว็บบอร์ดใหม่ทั้งหมดเลย atcomink (0)
 เว็บแบบทดสอบออนไลน์ ทำแบบทดสอบเสร็จ ประมวลผลทันที atcomink (0)
 

 แสดงความเห็นต่อคำถามนี้

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น

  ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ชื่อ/Username
รหัสผ่าน
( เฉพาะสมาชิก )
อีเมลล์
( ถ้าเป็นสมาชิกไม่ต้องใส่ )
รูปแบบพิเศษ   ย่อหน้า ตัวหนา ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
Emotions  
แทรกภาพ  
ขนาดภาพ ห้ามเกิน 50 kb  และ ไฟล์ Flash ขนาดห้ามเกิน 500 kb
แสดงความเห็น
พิมพ์ "เก้าศูนย์หนึ่ง"
เป็นเลขอารบิก
 
   
[ สมัครสมาชิก | ปิดหน้าต่างนี้ ]


        ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บบอร์ดไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถ ระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใด ที่ขัดต่อกฎหมายและ ศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ atcomink@hotmail.com เพื่อให้ผู้ควบคุม ระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

PlayCondom.com จำหน่ายถุงยางอนามัย เจลหล่อลื่น กระป๋อง Tenga ชะลอการหลั่ง

ครูวิทย์,วิทยาศาสตร์,สื่อการสอน