แบบทดสอบ โครงงานคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. ข้อใดเกี่ยวข้องกับการเขียนเค้าโครง ของโครงงานคอมพิวเตอร์
  บทนำ
  อ้างอิง
  บทคัดย่อ
  กิตติกรรมประกาศ
2. เมื่อเค้าโครงย่อโครงงานที่ผ่านการตรวจจากครูที่ปรึกษาแล้วจะด าเนินการอย่างไรต่อไป
  วางแผนทดลอง
  ลงมือศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
  เก็บเค้าโครงย่อไว้แล้วดำเนินการปฏิบัติโครงงานตามที่กำหนดขั้นตอนใหม่
  ลงมือศึกษา ทดลอง วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลตามแผนงานที่เขียนไว้ในเค้าโครงย่อ
3. เค้าโครงข้อเสนอโครงงาน ไม่ต้องมีหัวข้อใดต่อไปนี้
  บทคัดย่อ
  เอกสารอ้างอิง
  แผนปฏิบัติงาน
  หลักการและทฤษฎี
4. ในส่วนของบทนำเป็นส่วนแสดงรายละเอียดของเนื้อหาของโครงงานที่ประกอบด้วยข้อใด
  ที่มาและความสำคัญของโครงงานเป้าหมายของการศึกษา ขอบเขตของโครงงาน
  คำขอบคุณ ที่มาและความสำคัญของโครงงาน หลักการและทฤษฏี
  บทคัดย่อ คำขอบคุณ หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
  ความสำคัญของปัญหา สาขางานวิจัย วิธีดำเนินการ
5. บทใดเป็นบทที่มีข้อมูลของโครงงาน
  บทที่ 1
  บทที่ 2
  บทที่ 5
  บทที่สุดท้าย
6. ข้อใดเรียงลำดับการเขียนรายงานได้ถูกต้อง
  บทนำ วิธีดำเนินการ ผลการพัฒนา สรุปผลและข้อเสนอแนะ
  บทนำ วิธีดำเนินการ ผลการพัฒนา สรุปผลและข้อเสนอแนะ และหลักการและทฤษฎี
  บทนำ หลักการและทฤษฎี วิธีดำเนินการ ผลการพัฒนา และสรุปผลและข้อเสนอแนะ
  หลักการและทฤษฎี บทนำ วิธีดำเนินการ รายงานผลการพัฒนา สรุปผลและข้อเสนอแนะ
7. ข้อใดเป็นความสำคัญอันดับแรกของการจัดทำเค้าโครงข้อเสนอโครงงาน
  ทำให้ทราบประโยชน์ของโครงงาน
  เพื่อเป็นการเลือกเรื่องที่จะทำโครงงาน
  เป็นการศึกษาความเป็นไปได้ของการทำโครงงาน
  ได้กรอบแนวคิดและแผนการพัฒนาโครงงานทุกขั้นตอน
8. ข้อใดคือขั้นตอนสุดท้ายสุดของการจัดทำโครงงาน
  การเขียนรายงาน
  จัดทำเค้าโครงของโครงงาน
  การนำเสนอและแสดงโครงงาน
  ศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและแหล่งข้อมูล
9. ข้อใดไม่ใช่คุณค่าของโครงงานคอมพิวเตอร์
  เปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความสามารถ
  ให้นักเรียนทำงานในเวลาเรียนวิชาคอมพิวเตอร์เท่านั้น
  กระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจในการเรียนสาขาคอมพิวเตอร์
  สร้างความสำนึกและความรับผิดชอบในการศึกษาและพัฒนาระบบด้วยตนเอง
10. ฐานข้อมูลสมุนไพรไทย จัดเป็นโครงงานประเภทใด
  โครงงานพัฒนาเกม
  โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา
  โครงงานประเภทประยุกต์ใช้งาน
  โครงงานประดิษฐ์
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com