แบบทดสอบ โครงงานคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. ในส่วนของบทนำเป็นส่วนแสดงรายละเอียดของเนื้อหาของโครงงานที่ประกอบด้วยข้อใด
  ที่มาและความสำคัญของโครงงานเป้าหมายของการศึกษา ขอบเขตของโครงงาน
  คำขอบคุณ ที่มาและความสำคัญของโครงงาน หลักการและทฤษฏี
  บทคัดย่อ คำขอบคุณ หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
  ความสำคัญของปัญหา สาขางานวิจัย วิธีดำเนินการ
2. สิ่งใดที่ไม่สำคัญในการทำโครงงาน (ที่สามารถตัดออกได้)
  ชื่อโครงงาน
  ขอบเขตเพื่อการศึกษา
  บรรณานุกรม
  สำคัญทั้งหมด
3. ข้อใดไม่ใช่การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างงานตามหลักการทำโครงงาน
  คัดลอกผลงานผู้อื่น
  ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
  มีการอ้างอิงแหล่งข้อมูล
  ใช้คำสุภาพ และไม่สร้างความเสียหายต่อผู้อื่น
4. การพัฒนาเว็บไซต์ เรื่อง สถานที่ท่องเที่ยวหินช้างสี จัดเป็นโครงงานประเภทอะไร
  โครงงานพัฒนาเกม
  โครงงานพัฒนาเครื่องมือ
  โครงงานประเภทการทดลอง
  โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา
5. บทคัดย่อ หมายถึงอะไร
  เรื่องย่อของโครงงานที่ทำ
  หลักการและทฤษฎีที่ใช้ทำโครงงาน
  บทสรุปของการวิธีการทำงานทั้งหมด
  ภาพรวมโดยย่อของโครงงานตั้งแต่ต้นจนจบ
6. ข้อใดไม่ใช่คุณค่าของโครงงานคอมพิวเตอร์
  เปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความสามารถ
  ให้นักเรียนทำงานในเวลาเรียนวิชาคอมพิวเตอร์เท่านั้น
  กระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจในการเรียนสาขาคอมพิวเตอร์
  สร้างความสำนึกและความรับผิดชอบในการศึกษาและพัฒนาระบบด้วยตนเอง
7. ขั้นตอนของการทำโครงงาน มีความสำคัญ ต่อการวางแผนการทำงานข้อใดมากที่สุด
  การเลือกหัวข้อ
  การลงมือทำโครงงาน
  การจัดทำเค้าโครงย่อ
  การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
8. ข้อใดคือขั้นตอนสุดท้ายสุดของการจัดทำโครงงาน
  การเขียนรายงาน
  จัดทำเค้าโครงของโครงงาน
  การนำเสนอและแสดงโครงงาน
  ศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและแหล่งข้อมูล
9. การดำเนินการทำโครงงานคอมพิวเตอร์ ข้อใดเรียงลำดับได้ถูกต้องที่สุด

  5 2 6 4 1 3
  5 6 2 4 3 1
  5 1 3 2 4 6
  5 1 2 6 4 3
10. ข้อใดเรียงลำดับการเขียนรายงานได้ถูกต้อง
  บทนำ วิธีดำเนินการ ผลการพัฒนา สรุปผลและข้อเสนอแนะ
  บทนำ วิธีดำเนินการ ผลการพัฒนา สรุปผลและข้อเสนอแนะ และหลักการและทฤษฎี
  บทนำ หลักการและทฤษฎี วิธีดำเนินการ ผลการพัฒนา และสรุปผลและข้อเสนอแนะ
  หลักการและทฤษฎี บทนำ วิธีดำเนินการ รายงานผลการพัฒนา สรุปผลและข้อเสนอแนะ
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com