แบบทดสอบ โครงงานคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. ข้อใดเป็นความหมายของโครงงานคอมพิวเตอร์ที่ชัดเจนที่สุด
  การศึกษา ค้นคว้า เพื่อตอบคำถามที่สงสัย
  การนำความรู้และความสนใจมาถ่ายทอดให้ผู้อื่นทราบ
  งานทุกอย่างที่เป็นการสร้างสิ่งใหม่ๆ ที่ยังไม่มีผู้ใดคิดทำมาก่อน
  วิธีทำงานที่เป็นระบบ เป็นขั้นตอน เพื่อทำงานชิ้นใด ชิ้นหนึ่งให้สำเร็จ
2. การพัฒนาเว็บไซต์ เรื่อง สถานที่ท่องเที่ยวหินช้างสี จัดเป็นโครงงานประเภทอะไร
  โครงงานพัฒนาเกม
  โครงงานพัฒนาเครื่องมือ
  โครงงานประเภทการทดลอง
  โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา
3. เค้าโครงข้อเสนอโครงงาน ไม่ต้องมีหัวข้อใดต่อไปนี้
  บทคัดย่อ
  เอกสารอ้างอิง
  แผนปฏิบัติงาน
  หลักการและทฤษฎี
4. ก่อนที่จะจัดทำโครงงานทางคอมพิวเตอร์ นักเรียนต้องปฏิบัติอย่างไรในขั้นแรก
  ศึกษาตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์ที่มีผู้จัดทำไว้แล้ว
  เขียนเค้าโครงของโครงงาน
  ออกแบบโครงงาน
  จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่าง ๆ
5. การเขียนรายงานโครงงานคอมพิวเตอร์ในข้อใดกล่าวถึงข้อมูลของหัวข้อส่วนนำทั้งหมด
  ชื่อโครงงาน วัตถุประสงค์ ที่มาความสำคัญปัญหา ผู้จัดทำ อาจารย์ที่ปรึกษา
  ชื่อโครงงาน ที่มาความสำคัญโครงงาน ผู้จัดทำ อาจารย์ที่ปรึกษา
  ชื่อโครงงาน สาขางานวิจัย ผู้ทำโครงงาน อาจารย์ที่ปรึกษา คำขอบคุณ บทคัดย่อ
  ชื่อโครงงาน หลักการทฤษฎี วิธีดำเนินการ ผู้จัดทำ อาจารย์ที่ปรึกษา
6. การดำเนินการทำโครงงานคอมพิวเตอร์ ข้อใดเรียงลำดับได้ถูกต้องที่สุด

  5 2 6 4 1 3
  5 6 2 4 3 1
  5 1 3 2 4 6
  5 1 2 6 4 3
7. เมื่อเค้าโครงย่อโครงงานที่ผ่านการตรวจจากครูที่ปรึกษาแล้วจะด าเนินการอย่างไรต่อไป
  วางแผนทดลอง
  ลงมือศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
  เก็บเค้าโครงย่อไว้แล้วดำเนินการปฏิบัติโครงงานตามที่กำหนดขั้นตอนใหม่
  ลงมือศึกษา ทดลอง วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลตามแผนงานที่เขียนไว้ในเค้าโครงย่อ
8. ขั้นตอนการทำโครงงานคอมพิวเตอร์แบ่งออกเป็นกี่ขั้นตอน
  5 ขั้นตอน
  6 ขั้นตอน
  7 ขั้นตอน
  8 ขั้นตอน
9. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการทำโครงงานคอมพิวเตอร์
  เน้นการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
  เน้นการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
  เน้นการคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง
  เน้นการแสวงหาความรู้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์
10. ข้อใดไม่ใช่คุณค่าของโครงงานคอมพิวเตอร์
  เปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความสามารถ
  ให้นักเรียนทำงานในเวลาเรียนวิชาคอมพิวเตอร์เท่านั้น
  กระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจในการเรียนสาขาคอมพิวเตอร์
  สร้างความสำนึกและความรับผิดชอบในการศึกษาและพัฒนาระบบด้วยตนเอง
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com