แบบทดสอบวิชาสังคมศึกษา

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. ข้อใดคือการเคารพต่อพระรัตนตรัยที่ถูกต้องมากที่สุด
  ด.ญ. สุภาวดี ปัดกวาดถูศาลาวัดทั้งวัน
  ด.ญ. อุ้มบุญ ทำบุญตักบาตรทุกวัน
  ด.ช.เจฟฟรี่ ถวายปัจจัยให้วัด
  ด.ช. บัวขาว สวดมนต์ไหว้พระด้วยความเคารพ
2. ตามหลักของอริยสัจ 4 "ความไม่สบายกาย ความไม่สบายใจ" จัดอยู่ในขั้นตอนใด
  ทุกข์
  สมุทัย
  นิโรธ
  มรรค 8
3. พระพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า "สจฺเจนะ กิตฺติ ปปฺโปติ" มีความหมายตรงกับข้อใด
  ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน
  ทำเช่นไรย่อมได้รับผลเช่นนั้น
  คนจะได้รับเกียรติเพราะสัจจะ
  เสียชีพ อย่าเสียสัจ
4. ประโยชน์ของการบริหารจิตและการเจริญปัญญาคือข้อใด
  มีฐานะร่ำรวยขึ้น
  มีจิตใจสงบ สดใส ฟรุ้งฟริ้ง
  มีหน้าที่การงานที่สูงขึ้น
  มีคนนิยมชมชอบ
5. พระสงฆ์รูปใดคือสาวกองค์สุดท้ายของพระพุทธเจ้า
  พระอานนท์
  พระสุภัททะ
  พระสารีบุตร
  พระโมคคัลลานะ
6. การแก้ปัญญหาการติดยาเสพติด และอบายมุขทั้งหลาย พึงใช้หลังธรรมข้อใด
  อบายมุข 6
  ขันธ์ 5
  อริยสัจ 4
  รัตนะ 3
7. พิธีกรรมแรกที่คริสตศาสนิกชนทุกคนต้องผ่านคือพิธีกรรมใด
  ศีลล้างบาป
  ศีลแก้บาป
  ศีลกำลังใจ
  ศีล ๕
8. ด.ญ.พรทิพา มีความรักความเมตตาต่อสุนัขบัวขาว เป็นกุศลกรรมหรือการทำความดีในทางใด
  ทางกาย
  ทางวาจา
  ทางใจ
  ทางวิญญาณ
9. พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาที่ไม่มีกิจกรรมเวียนเทียนคือ
  วันอัฐมีบูชา
  วันวิสาขบูชา
  วันอาสาฬหบูชา
  วันมาฆบูชา
10. ข้อใด "ไม่ใช่" สังเวชนียสถาน ๔
  ธัมเมกขสถูป
  พุทธคยา
  สาลวโนทยาน
  รัตนเจดีย์
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com