แบบทดสอบวิชาสังคมศึกษา

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. ด.ญ.พรทิพา มีความรักความเมตตาต่อสุนัขบัวขาว เป็นกุศลกรรมหรือการทำความดีในทางใด
  ทางกาย
  ทางวาจา
  ทางใจ
  ทางวิญญาณ
2. ประโยชน์ของการบริหารจิตและการเจริญปัญญาคือข้อใด
  มีฐานะร่ำรวยขึ้น
  มีจิตใจสงบ สดใส ฟรุ้งฟริ้ง
  มีหน้าที่การงานที่สูงขึ้น
  มีคนนิยมชมชอบ
3. ข้อใดคือการเคารพต่อพระรัตนตรัยที่ถูกต้องมากที่สุด
  ด.ญ. สุภาวดี ปัดกวาดถูศาลาวัดทั้งวัน
  ด.ญ. อุ้มบุญ ทำบุญตักบาตรทุกวัน
  ด.ช.เจฟฟรี่ ถวายปัจจัยให้วัด
  ด.ช. บัวขาว สวดมนต์ไหว้พระด้วยความเคารพ
4. การแก้ปัญญหาการติดยาเสพติด และอบายมุขทั้งหลาย พึงใช้หลังธรรมข้อใด
  อบายมุข 6
  ขันธ์ 5
  อริยสัจ 4
  รัตนะ 3
5. พระพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า "สจฺเจนะ กิตฺติ ปปฺโปติ" มีความหมายตรงกับข้อใด
  ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน
  ทำเช่นไรย่อมได้รับผลเช่นนั้น
  คนจะได้รับเกียรติเพราะสัจจะ
  เสียชีพ อย่าเสียสัจ
6. พิธีกรรมแรกที่คริสตศาสนิกชนทุกคนต้องผ่านคือพิธีกรรมใด
  ศีลล้างบาป
  ศีลแก้บาป
  ศีลกำลังใจ
  ศีล ๕
7. พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาที่ไม่มีกิจกรรมเวียนเทียนคือ
  วันอัฐมีบูชา
  วันวิสาขบูชา
  วันอาสาฬหบูชา
  วันมาฆบูชา
8. ตามหลักของอริยสัจ 4 "ความไม่สบายกาย ความไม่สบายใจ" จัดอยู่ในขั้นตอนใด
  ทุกข์
  สมุทัย
  นิโรธ
  มรรค 8
9. ข้อใด "ไม่ใช่" สังเวชนียสถาน ๔
  ธัมเมกขสถูป
  พุทธคยา
  สาลวโนทยาน
  รัตนเจดีย์
10. พระสงฆ์รูปใดคือสาวกองค์สุดท้ายของพระพุทธเจ้า
  พระอานนท์
  พระสุภัททะ
  พระสารีบุตร
  พระโมคคัลลานะ
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com