แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกประถมศึกษา

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. ใบประกอบวิชาชีพครูมีอายุกี่ปี
  1 ปี
  3 ปี
  5 ปี
  7 ปี
2. ปัญญาอธิบายว่าการออกกำลังกายสม่ำเสมอจะทำให้ร่างกายเราแข็งแรง
  พุทธิพิสัย
  จิตพิสัย
  ทักษะพิสัย
  ทั้งพุทธิพิสัย จิตพิสัยและทักษะพิสัย
3. หากนายจ้างกักขัง ทารุณกรรมเด็กจะมีโทษตามข้อใด
  โทษจำคุกเท่านั้น
  โทษปรับเท่านนั้น
  โทษทางอาญา
  ไม่มีความผิด
4. ผู้ที่ออกกฎระเบียบแนวปฏิบัติในการเพิกถอนใบประกอบวิชาชีพครูคือใคร
  กระทรวงศึกษาธิการ
  คุรุสภา
  ก.ค.ศ.
  คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
5. การจัดการศึกษาภาคบังคับกำหนดกี่ปี
  6 ปี
  9 ปี
  12 ปี
  15 ปี
6. ข้อใดคือจุดมุ่งหมายของวินัย
  ระเบียบแบบแผนข้อปฏิบัติ
  ประสิทธิภาพการทำงาน
  วินัยต่อระบบราชการ
  ไล่ออก ปลดออก
7. การสอนหรือจัดการเรียนรู้วิธีใดที่ได้ผลดีที่สุด
  การสอนแบบบรรยาย
  การสาธิต
  การไปศึกษานอกสถานที่
  การสอบแบบบูรณาการ
8. การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางปฏิรูปการเรียนรู้เน้นเรื่องใด
  สื่อการเรียนรู้
  ตัวเด็กนักเรียน
  การประเมินผล
  การสอนหลายๆวิธี
9. ประกอบไปด้วย 18 มาตรฐานและ 84 ตัวชี้วัด ข้อความนี้ตรงกับข้อใด
  มาตรฐานการศึกษาชาติ
  มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
  มาตรฐานการประเมินภายนอก
10. หากพูดถึงเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาแล้ว น่าจะนึกถึงเรื่องใดน้อยที่สุด
  หนังสือ แบบเรียน
  เกมการศึกษา
  การศึกษาผ่านดาวเทียม
  อินเตอร์เน็ต
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com