แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกประถมศึกษา

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. ครูผู้สอนสอนหลายคนในกลุ่มสาระเดียวกัน
  การสอนแบบค้นพบ
  การสอนแบบบูรณาการ
  การสอนแบบสถานการณ์จำลอง
  การสอนแบบหน่วย
2. การสร้างเครือข่าย “บ-ว-ร” เป็นนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเรื่องใด
  ขยายโอกาสการศึกษา
  การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
  การมีส่วนร่วมจัดการศึกษา
  การกระจายอำนาจ
3. มาตรฐานวิชาชีพครูมีกี่ด้าน
  3 ด้าน
  5 ด้าน
  9 ด้าน
  12 ด้าน
4. กระทรวงศึกษาธิการกำหนดจุดเน้นการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระใดที่เน้น เรื่องการพูดตอบโต้การเขียนและการอ่านเก็บใจความ
  ภาษาไทย
  ภาษาอังกฤษ
  ภาษาต่างประเทศ
  ศิลปะ
5. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ กฎหมายกำหนดให้มีสมาชิกจำนวนกี่คน
  35 คน
  242 คน
  250 คน
  "2,000 คน"
6. LAN มีความหมายตรงกับข้อใด
  ข้อมูลสารสนเทศ
  เครือข่ายบริเวณแคบ
  อินเตอร์เน็ต
  อีคอมเมริส
7. ข้อใดไม่ใช่ค่านิยมที่ดีของข้าราชการยุคใหม่
  ค่านิยมในระบบคุณธรรม
  ค่านิยมยึดถือระบบอาวุโส
  ค่านิยมมุ่งผลประโยชน์ประชาชนมาก่อน
  ค่านิยมมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
8. บันทึกชุมชน หมายถึง เอกสารตามข้อใด
  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  หลักสูตรแกนกลาง
  หลักสูตรสถานศึกษา
  แผนการสอน
9. ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษจะได้รับเงินเดือนตามข้อใด
  ค.ศ. 1
  ค.ศ. 2
  ค.ศ. 3
  ค.ศ. 4
10. ข้อใดไม่ใช ่ประเพณีท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  ลอยกระทงสาย
  ไหลเรือไฟ
  บุญบั้งไฟ
  แห่ปราสาทผึ้ง
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com