แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกประถมศึกษา

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. การมีความคิดสร้างสรรค์ของครูตามข้อใดไม่ตรงกับบทบาทหน้าที่
  การสร้างโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนชุมชน
  การพัฒนาสื่อการสอน
  การจัดทำแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการ
  การพัฒนาระบบดูแลนักเรียน
2. แบบเอกสารหลักฐานทางการศึกษาที่ควบคุมและบังคับเพื่อรายงานผู้สำเร็จการศึกษา
  ปพ.1
  ปพ.2
  ปพ.3
  ปพ.8
3. ข้อใดเป็นรูปทรงเรขาคณิต
4. ข้อใดเป็นลักษณะความผิดวินัยข้าราชการครู
  วินัยไม่ร้ายแรง วินัยร้ายแรง
  วินัยต่อตนเอง วินัยต่อผู้อื่น
  วินัยขั้นต่ำ วินัยขั้นสูง
  วินัยทั่วไป วินัยถูกลงโทษ
5. การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางปฏิรูปการเรียนรู้เน้นเรื่องใด
  สื่อการเรียนรู้
  ตัวเด็กนักเรียน
  การประเมินผล
  การสอนหลายๆวิธี
6. การลงโทษนักเรียนที่ไม่ถูกต้อง
  การเฆี่ยน
  การตักเตือน
  การทำทัณฑ์บน
  การตัดคะแนนความประพฤติ
7. ข้อใดจัดว่าเป็นคุณลักษณะด้านค่านิยมของข้าราชการครู
  การมีความรู้ในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
  การมีความคิดสร้างสรรค์
  มีความภูมิใจในอาชีพ
  ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
8. ส่วนราชการที่ครูผู้ช่วยสังกัด
  สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(สพท.)
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)
  กระทรวงศึกษาธิการ
9. เวลาทำงานของข้าราชการ
  08.00 –16.30 น.
  08.30 –16.00 น.
  08.00-16.00 น.
  08.30 –16.30 น.
10. LAN มีความหมายตรงกับข้อใด
  ข้อมูลสารสนเทศ
  เครือข่ายบริเวณแคบ
  อินเตอร์เน็ต
  อีคอมเมริส
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com