การวิเคราะห์ออกแบบระบบ(ปลายภาค)

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
1. ER-DIAGRAM ประกอบด้วยองค์ประกอบอะไรบ้าง
  Entity
  Attribute
  Relationship
  ถูกทุกข้อ
2. จากรูปแสดงความสัมพันธ์แบบใด

  Unary Relationships
  Binary Relationships
  Ternary Relationships
  one Relationships
3. SDLC มีทั้งหมดกี่ขั้นตอน
  4
  5
  6
  7
4. วิธีการอธิบายการประมวลผล มีทั้งหมดกี่วิธี
  1
  2
  3
  4
5. ประเภทของการสัมภาษณ์ มีทั้งหมดกี่โครงสร้าง
  1
  2
  3
  4
6. ข้อใดเป็นแผนภูมิที่แสดงให้เห็นว่าองค์กร นั้น ๆ มีโครงสร้างหรือการจัดแบ่งเป็นองค์ประกอบย่อย ๆ อะไรบ้าง
  Data Flow Diagram : DFD
  System Flowchart
  Program
  Flowchart
7. Put The Man Into The Wrong Place คือ
  ใช้คนให้ตรงกับความสามารถ
  ใช้คนไม่ตรงกับความสามารถ
  คนกับความสามารถ
  ความสามารถของคน
8. ข้อใดคือการเขียนแผนภูมิแสดงการไหลของข้อมูล
  Data Flow Diagram : DFD
  System Flowchart
  Program Flowchart ง.
  Block Diagram
9. System Requirement คือ
  กำหนดความต้องการของระบบ
  กำหนดความต้องการของผู้ใช้
  กำหนดการใช้งาน
  กำหนดขอบเขตของระบบ
10. จากรูปภาพคือการจัดตารางเวลาการทำงานโดยใช้เครือข่ายแบบใด

  Program Evaluation and Review Technique
  Network Analysis
  Time Schedule and Time Table
  Gantt’s Chart
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com