การวิเคราะห์ออกแบบระบบ(ปลายภาค)

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
1. การสร้างโมเดลความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล คือ
  ER-DIAGRAM
  MR-DIAGRAM
  KR-DIAGRAM
  TR-DIAGRAM
2. วิธีการอธิบายการประมวลผล มีทั้งหมดกี่วิธี
  1
  2
  3
  4
3. Data Dictionary คือ
  การสร้างแบบสำหรับระบบใหม่
  พจนานุกรมข้อมูล
  ข้อมูล
  การวิเคราะห์ระบบ
4. กิจกรรมการค้นหาความต้องการ และการจดบันทึกความต้องการนั้น มีหลักการสำคัญ คือ
  จะต้องค้นหาความจริงให้ได้ว่าผู้ใช้ต้องการสิ่งใดเป็นสำคัญ
  วิเคราะห์ตามความเหมาะสม
  ต้องวิเคราะห์ตามแบบนักวิเคราะห์ระบบ
  วิเคราะห์ระบบให้ได้มากกว่าความเป็นจริง
5. การระบุตำแหน่งความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี้ (Connectivity) มีกี่ความสัมพันธ์
  1
  2
  3
  4
6. การกำหนดความต้องการของระบบมีทั้งหมดกี่ขั้นตอน
  2
  3
  4
  5
7. System Requirement คือ
  กำหนดความต้องการของระบบ
  กำหนดความต้องการของผู้ใช้
  กำหนดการใช้งาน
  กำหนดขอบเขตของระบบ
8. ช่วงเวลาที่ใช้ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ แบ่งออกได้เป็นกี่กรณี
  1
  2
  3
  4
9. ระบบเงินเดือน (Payroll System) กิจกรรมการปฏิบัติงานของระบบเงินเดือน ประกอบด้วยฟังก์ชันหน้าที่ต่างๆ คือ
  คำนวณเงินเดือน
  ค่าคอมมิชชัน
  คำนวณภาษี
  ถูกทุกข้อ
10. ข้อใดคือกระบวนการรวบรวมความต้องการ (Requirements Gathering)
  When ->Where->Why ->How
  When -> How ->Why -> Where
  How ->Where->Why -> When
  Why ->Where-> When ->How
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com