การวิเคราะห์ออกแบบระบบ(ปลายภาค)

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
1. ER-DIAGRAM ประกอบด้วยองค์ประกอบอะไรบ้าง
  Entity
  Attribute
  Relationship
  ถูกทุกข้อ
2. จากรูปแสดงความสัมพันธ์แบบใด

  Unary Relationships
  Binary Relationships
  Ternary Relationships
  one Relationships
3. การระบุตำแหน่งความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี้ (Connectivity) มีกี่ความสัมพันธ์
  1
  2
  3
  4
4. System Requirement คือ
  กำหนดความต้องการของระบบ
  กำหนดความต้องการของผู้ใช้
  กำหนดการใช้งาน
  กำหนดขอบเขตของระบบ
5. ระบบเงินเดือน (Payroll System) กิจกรรมการปฏิบัติงานของระบบเงินเดือน ประกอบด้วยฟังก์ชันหน้าที่ต่างๆ คือ
  คำนวณเงินเดือน
  ค่าคอมมิชชัน
  คำนวณภาษี
  ถูกทุกข้อ
6. SDLC มีทั้งหมดกี่ขั้นตอน
  4
  5
  6
  7
7. ระดับชั้นของความสัมพันธ์ (Relationships Degree) มีทั้งหมดกี่ระบับ
  1
  2
  3
  4
8. ช่วงเวลาที่ใช้ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ แบ่งออกได้เป็นกี่กรณี
  1
  2
  3
  4
9. Process Description คือ
  คำอธิบายการประมวลผล
  คำอธิบายการวิเคราะห์
  คำอธิบายขั้นตอนระบบ
  การทำงานของระบบ
10. การสร้างโมเดลความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล คือ
  ER-DIAGRAM
  MR-DIAGRAM
  KR-DIAGRAM
  TR-DIAGRAM
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com