แบบทดสอบเรื่อง หลักการและวิธีการแก้ปัญหา ด้วยเทคโนโลยี

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. การเลือกใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์มาใช้ในการทำงานขององค์กร มีข้อเสียอย่างไร
  เสียค่าใช้จ่ายในการซื้อซอฟต์แวร์ประยุกต์สูง
  การใช้งานไม่ครอบคลุมระบบของหน่วยงาน
  ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้น้อย
  สูญเสียความลับของบริษัท
2. ทำไมถึงต้องวิเคราะห์ผลการทดลอง
  เพื่อให้แม่นยำมากขึ้น
  เพื่อหาคำตอบว่าสมมติฐานนั้นเป็นจริงหรือไม่
  เพื่อไม่ให้มีการบกพร่อง
  เพราะมันต้องทำ
3. "การหาพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัส ทำได้โดยนำความกว้างมาคูณกับความยาว" จากข้อความ ข้อมูลออกคืออะไร
  ความต้องการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัส
  พื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัส
  ขนาดของความกว้างและความยาวของสี่เหลี่ยมจัตุรัส
  วิธีการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัส
4. กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศมีประโยชน์อย่างไร
  ทำให้ได้สารสนเทศที่มีคุณภาพเหมาะแก่การเก็บรักษา
  ทำให้การจัดการสารสนเทศเป็นไปอย่างราบรื่นคล่องตัว
  ทำให้การจัดการสารสนเทศสะดวก รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่าย
  ทำให้ได้สารสนเทศที่ดีเพื่อนำมาใช้ในการตัดสินใจ และเผยแพร่ต่อผู้อื่น
5. การนำเสนอข้อมูลด้วยกราฟเส้น (line graph) มีจุดเด่นอย่างไร
  เห็นแนวโน้มของข้อมูลได้ชัดเจนและสามารถพยากรณ์ข้อมูลในอนาคตได้
  ทำให้เห็นสัดส่วนของข้อมูลได้ชัดเจน
  เปรียบเทียบข้อมูลได้ชัดเจน
  ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือ
6. หน่วยเก็บข้อมูลสำรองในข้อใดที่จำเป็นจะต้องใช้กระแสไฟฟ้าในปริมาณที่สูง
  เทปแม่เหล็ก
  แฟลชไดรฟ์
  ฮาร์ดดิสก์
  ซีดีรอม
7. ข้อใดไม่ได้จัดอยู่ในกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ
  การทำสำเนา
  การรวบรวมข้อมูล
  การประมวลผลข้อมูล
  การคิดค้นข้อมูล
8. กระบวนการเทคโนโลยี คืออะไร
  เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการรวบนวม การตรวจสอบความถูกต้อง การจัดการและการกระทำของข้อมูลข่าวสาร
  เป็นกระบวนการที่ตรวจสอบความถูกต้อง
  เป็นกระบวนการ การกระทำของข้อมูลข่าวสาร
  ถูกทุกข้อ
9. ข้อใดใช้คอมพิวเตอร์แก้ปัญหาได้ถูกต้อง
  เขียนโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหาการสร้างตาราง
  ใช้ซอฟต์แวร์โปรเดสทอปสร้างงานนำเสนอ
  ใช้ซอฟต์แวร์ไมโครซอฟต์เวิร์ดพิมพ์รายงานการประชุม
  ใช้ซอฟต์แวร์ไมโครซอฟต์แอกเซสคำนวณตัวเลขจำนวนมาก
10. หน่วยเก็บข้อมูลสำรองในข้อใดที่เหมาะสมกับงานสำเนาข้อมูล (Backup)
  เทปแม่เหล็ก
  แฟลชไดรฟ์
  ฮาร์ดดิสก์
  ซีดีรอม
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com