แบบทดสอบเรื่อง หลักการและวิธีการแก้ปัญหา ด้วยเทคโนโลยี

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. สัญลักษณ์นี้มีความหมายตรงกับข้อใด

  จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของผังงาน
  การตัดสินใจ หรือการเปรียบเทียบ
  ทิศทางการทำงาน
  การนำข้อมูลเข้า
2. กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นตอนใดช่วยป้องกันการสูญหายของข้อมูล
  การรวบรวมข้อมูล
  การประมวลผลข้อมูล
  การทำสำเนา
  การจัดเก็บ
3. การนำเสนอข้อมูลด้วยกราฟเส้น (line graph) มีจุดเด่นอย่างไร
  เห็นแนวโน้มของข้อมูลได้ชัดเจนและสามารถพยากรณ์ข้อมูลในอนาคตได้
  ทำให้เห็นสัดส่วนของข้อมูลได้ชัดเจน
  เปรียบเทียบข้อมูลได้ชัดเจน
  ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือ
4. สัญลักษณ์นี้มีความหมายตรงกับข้อใด

  การนำเข้าข้อมูลเข้าทางแป้นพิมพ์เครื่องมือ
  การแสดงข้อมูลออกทางเครื่องพิมพ์
  การแสดงข้อมูลออกทางจอภาพ
  การนำเข้าข้อมูล
5. กระบวนการเทคโนโลยี คืออะไร
  เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการรวบนวม การตรวจสอบความถูกต้อง การจัดการและการกระทำของข้อมูลข่าวสาร
  เป็นกระบวนการที่ตรวจสอบความถูกต้อง
  เป็นกระบวนการ การกระทำของข้อมูลข่าวสาร
  ถูกทุกข้อ
6. การนำกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามาใช้ในการแก้ปัญหานั้นโดยมีวัตถุประสงค์ใด
  เพื่อความรวดเร็วในการทำงาน
  เพื่อความถูกต้อง
  สามารถทำงาซ้ำๆได้ง่ายขึ้น
  ถูกต้องทุกข้อ
7. ซอฟต์แวร์แอกเซส ช่วยแก้ปัญหาอะไร
  ช่วยแก้ปัญหาในการออกแบบ
  ช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับจำนวนตัวเลข
  ช่วยแก้ปัญหาการเก็บข้อมูลโดยให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
  ช่วยแก้ปัญหาการจัดการทำงานเอกสารต่างๆ
8. สัญลักษณ์สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนใช้ในขั้นตอนใด
  รับค่า
  แสดงผล
  . ประมวลผล
  ข้อ ก. และ ข้อ ข.
9. ข้อใดใช้คอมพิวเตอร์แก้ปัญหาได้ถูกต้อง
  เขียนโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหาการสร้างตาราง
  ใช้ซอฟต์แวร์โปรเดสทอปสร้างงานนำเสนอ
  ใช้ซอฟต์แวร์ไมโครซอฟต์เวิร์ดพิมพ์รายงานการประชุม
  ใช้ซอฟต์แวร์ไมโครซอฟต์แอกเซสคำนวณตัวเลขจำนวนมาก
10. หลักการแก้ปัญหาที่ถูกต้องตรงกับข้อใด
  วิธีแก้ปัญหาควรปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับแต่ละปัญหา
  ปัญหาทุกอย่างมีทางแก้ไข
  การแก้ปัญหาควรใช้วิธีการลองผิดลองถูกเสมอ
  การแก้ปัญหาควรมีที่ปรึกษา
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com