ข้อสอบใบขับขี่จริงหมวด กฎหมายแพ่งพาณิชย์และกฎหมายอาญา

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. ผู้เสียหายอาจเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเป็นสิ่งใด
  เงินสด
  คืนเป็นสินทรัพย์ที่เสียหาย
  เรียกร้องให้จัดหายานพาหนะมาใช้รับ-ส่ง
  ถูกทุกข้อ
2. อสังหาริมทรัพย์ หมายถึง
  ที่ดิน ทรัพย์ที่อยู่ติดกับที่ดินถาวรหรือประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดิน
  สิทธิทั้งหลายของทรัพย์อันเกี่ยวกับที่ดิน
  ข้อ ก และ ข ถูกต้อง
  ทรัพย์ที่สามารถแบ่งได้
3. ทรัพย์นอกพาณิชย์หมายถึง
  ทรัพย์ที่แบ่งได้
  อสังหาริมทรัพย์
  ทรัพย์สินที่โอนแก่กันมิได้ด้วยกฎหมาย
  สังหาริมทรัพย์
4. บุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แบ่งออกได้ดังนี้
  บุคลคลธรรมดา นิติบุคคล สมาคม
  บุคลคลธรรมดา นิติบุคคล
  บุคลคลธรรมดา นิติบุคคล องค์การบริหารส่วนจังหวัด
  บุคลคลธรรมดา บริษัทจำกัด สมาคม
5. การกระทำละเมิด ต้องประกอบด้วยอะไรบ้าง
  เป็นการกระทำโดยจงใจหรือประมาท
  เป็นการกระทำโดยจงใจหรือประมาท
  การกระทำนั้นผิดกฎหมาย และผู้อื่นเสียหาย
  ต้องเป็นการกระทำที่ประกอบด้วย ก, ข และ ค
6. ทรัพย์ต่อไปนี้อะไรเป็นทรัพย์นอกพาณิชย์
  รถยนต์
  ทะเลสาบ
  ที่ดิน
  บ้าน
7. กรณีที่ผู้ขับขี่ขับรถไปชนบุคคลอื่นจนได้รับบาดเจ็บสาหัส นอกจากผู้ขับขี่จะต้องรับผิดทางอาญาแล้ว ผู้ขับขี่ยังจะต้องรับผิดทางแพ่งอย่างไร
  ถูกจำคุก
  ถูกปรับ
  ถูกริบทรัพย์สิน
  ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
8. ข้อใดคือความหมายของการเริ่มของสภาพบุคคล
  สภาพบุคคลเริ่มแต่คลอดแล้วดอยู่รอดเป็นทารก
  สภาพบุคคลเริ่มแต่คลอดแล้วดอยู่รอดเป็นทารก และสิ้นสุดลงเมื่อตาย
  สภาพบุคคลเริ่มตั้งแต่คลอดและมีชีวิตอยู่
  สภาพบุคคลเริ่มตั้งแต่บรรลุนิติภาวะ
9. ความหมายของ นิติกรรม คือข้อใด
  ความหมายของ นิติกรรม คือข้อใด
  กระทำด้วยความสมัครใจ
  มุ่งตรงต่อการผูกนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคล
  ทุกข้อถูกต้อง
10. หากรู้ตัวผู้กระทำการละเมิด อายุความฟ้องคดีอันเกิดจากมูลละเมิดข้อใดถูกต้อง
  ภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ผู้เสียหายรู้ถึงการละเมิด
  ภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ผู้เสียหายแจ้งความ
  ภายใน 10 ปีนับแต่วันที่ผู้เสียหายรู้ถึงการละเมิด
  ภายใน 10 ปีนับแต่วันที่ผู้เสียหายแจ้งความ
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com