ข้อสอบใบขับขี่จริงหมวด กฎหมายแพ่งพาณิชย์และกฎหมายอาญา

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. คำว่า "การอยู่รอดเป็นทารก" หมายความว่าอย่างไร
  ทารกนั้นได้คลอดออกมาแล้ว
  ทารกนั้นได้หายใจแล้ว
  ทารกนั้นเกิดมาเกิน 25 นาทีแล้ว
  ทารกนั้นได้นำไปแจ้งเกิดตามระเบียบราชการแล้ว
2. สัญญาขายผ่อนชำระกรรมสิทธิ์เป็นของใคร
  ผู้ซื้อ
  ผู้ขาย
  ผู้ผ่อนชำระ
  ผู้ขายฝาก
3. ทรัพย์ต่อไปนี้อะไรเป็นทรัพย์นอกพาณิชย์
  รถยนต์
  ทะเลสาบ
  ที่ดิน
  บ้าน
4. ละเมิด คืออะไร
  การกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายที่ประเมินค่าเป็นตัวเงินได้
  การกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแต่ผู้อื่น
  การกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อตนเองและแต่ผู้อื่น
  ถูกทุกข้อ
5. คนเสมือนไร้ความสามารถ หมายถึง
  คนที่ไม่สามารถจัดการงานทุกอย่างได้ด้วยตนเอง
  คนที่ไม่สามารถมีบุตรได้
  คนปกติที่ทำงานที่ได้รับมอบหมายไม่สำเร็จ
  คนที่ไม่สามารถอ่านหนังสือได้
6. นาย ก ให้นาง ข ที่นาเช่าเป็นทำนา 15 ปี แต่ไม่ได้ทำสัญญาให้เช่า หากนาง ข ไม่ชำระค่าเช่า นาย ก จะฟ้องร้องได้หรือไม่อย่างไร
  นาย ก จะฟ้องร้องนาง ข ได้และได้รับค่าเช่าครบ 15 ปี
  นาย ก จะฟ้องร้องนาง ข ไม่ได้ เพราะคู่สัญญาไม่ได้ทำเป็นสัญญาเช่า
  นาย ก จะฟ้องร้องนาง ข ได้ และได้ค่าเช่าครึ่งหนึ่งของระยะเวลาเช่า 15 ปี
  นาย ก จะฟ้องร้องนาง ข ได้ หากนาง ข ไม่จ่ายค่าเช่าแต่จะบังคับได้เพียง 3 ปี
7. นิตติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ คือข้อใด
  ทวงการเมือง
  บริษัทจำกัด สมาคม มูลนิธิ
  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
  เทศบาล วัดวาอารม
8. ทรัพย์นอกพาณิชย์หมายถึง
  ทรัพย์ที่แบ่งได้
  อสังหาริมทรัพย์
  ทรัพย์สินที่โอนแก่กันมิได้ด้วยกฎหมาย
  สังหาริมทรัพย์
9. การกระทำอย่างไรไม่ถือว่าเป็นการแสดงเจตนา
  การสั่งการโดยการเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร
  การสั่งการโดยวาจา
  การคิดในใจว่าจะกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
  การนิ่งไม่แสดงการปฏิเสธหรือยอมรับ
10. ข้อใดคือบุคคลตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
  บริษัท จำกัด
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  เด็กที่อยู่ในภรรภ์มารดา
  ข้อ ก และ ข ถูกต้อง
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com