ข้อสอบใบขับขี่จริงหมวด กฎหมายแพ่งพาณิชย์และกฎหมายอาญา

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. ในกรณีทำละเมิดให้เขาถึงตายทันที ค่าสินไหมทดแทนใดที่ผู้ละเมิดไม่ต้องชดใช้
  ค่าทำศพ
  ค่ารักษาพยาบาล
  ค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรผู้เสียชีวิต
  ค่าอุปการะบิดามารดาผู้เสียชีวิต
2. สัญญาขายผ่อนชำระกรรมสิทธิ์เป็นของใคร
  ผู้ซื้อ
  ผู้ขาย
  ผู้ผ่อนชำระ
  ผู้ขายฝาก
3. วัตถุที่มีรูปร่าง หมายถึงสิ่งใด
  ทรัพย์
  ทรัพย์สิน
  ทรัพย์นอกพาณิชย
  อสังหาริมทรัพย์
4. ผู้เยาว์ทำนิติกรรม ข้อใดถูกต้อง
  ผู้เยาว์ทำนิติกรรมได้ แต่นิติกรรมนั้นเป็นโมฆียะ
  ผู้เยาว์ทำนิติกรรมได้ ต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมเสมอ
  ผู้เยาว์ทำนิติกรรมได้ แต่นิติกรรมนั้นอาจถูกบอกล้างด้วย
  ถูกทุกข้อ
5. ทรัพย์ต่อไปนี้อะไรเป็นทรัพย์นอกพาณิชย์
  รถยนต์
  ทะเลสาบ
  ที่ดิน
  บ้าน
6. การกระทำอย่างไรไม่ถือว่าเป็นการแสดงเจตนา
  การสั่งการโดยการเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร
  การสั่งการโดยวาจา
  การคิดในใจว่าจะกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
  การนิ่งไม่แสดงการปฏิเสธหรือยอมรับ
7. นิตติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ คือข้อใด
  ทวงการเมือง
  บริษัทจำกัด สมาคม มูลนิธิ
  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
  เทศบาล วัดวาอารม
8. การกระทำใดเข้าข่ายการเปลี่ยนแปลงสิทธิ
  ก ซื้อ ข้าวแก่ง ชำระด้วยเงินสด
  ก กับ ข ตกลงกันว่าเงินที่กู้ไปนั้น ข จะส่งให้เป็นข้าวสารแทนเงิน
  ก กับ ข ตกลงกันซื้อขายรถยนต์โดยชำระเงินสด
  ก รับจ้างกับ ข เกี่ยวข้าวโดยรับค่าจ้างเป็นเงินสด
9. การกระทำละเมิด ต้องประกอบด้วยอะไรบ้าง
  เป็นการกระทำโดยจงใจหรือประมาท
  เป็นการกระทำโดยจงใจหรือประมาท
  การกระทำนั้นผิดกฎหมาย และผู้อื่นเสียหาย
  ต้องเป็นการกระทำที่ประกอบด้วย ก, ข และ ค
10. ผู้พิทักษ์ คือใคร
  ผู้ให้ความพิทักษ์ของคนเสมือนไร้ความสามารถ
  ผู้ให้ความพิทักษ์ของคนไร้ความสามารถ
  ผู้ให้ความพิทักษ์ของผู้เยาว์
  ผู้ให้ความพิทักษ์ของผู้แทนโดยชอบธรรม
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com