แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง การใช้คำราชาศัพท์

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. ส่วนใดในข้อความต่อไปนี้ใช้ราชาศัพท์ไม่ถูกต้อง (1) ครอบครัวใหม่ที่ยังไม่เคยเป็นสมาชิกโครงการศิลปาชีพ เมื่อสัมภาษณ์แล้วก็จะได้รับพระราชทานเงินไปเป็นทุนให้ทำงานหัตถกรรมตามถนัดมาส่งในคราวเสด็จฯ ครั้งต่อไป (2) เงินที่พระราชทานไปนี้สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงมีพระราชดำริว่าน่าจะพอเพียงแก่การยังชีพได้ตลอดช่วงเวลาที่จะทำงานอันเป็นเสมือนการบ้านนั้นจนแล้วเสร็จ (3) แล้วนำมาส่งเมื่อพระองค์เสด็จฯ มาใหม่ในคราวหน้า (4) พระองค์จะมีพระราชบัญชาให้เจ้าหน้าที่ตรวจและประเมินตีตรารับซื้อของเหล่านั้นไว้แล้วทรงมอบหมายการบ้านชิ้นใหม่ให้ต่อไป
  ส่วนที่ (1) และ (3)
  ส่วนที่ (1) และ (4)
  ส่วนที่ (2) และ (3)
  ส่วนที่ (2) และ (4)
2. ข้อใดใช้คำราชาศัพท์ถูกต้อง
  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระ จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนพระองค์ในห้องทรงงาน
  สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงขอบพระทัยประชาชนที่มารับเสด็จ
  ปีนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมพรรษา 4 รอบ
3. ข้อใดไม่ใช่คำนามราชาศัพท์
  พระราชทรัพย์
  พระราชนิพนธ์
  พระราชทาน
  พระบรมราโชวาท
4. ข้อใดใช้คำราชาศัพท์ไม่ถูกต้อง
  สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึก
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับโครงการดอยตุงไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพฯ
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชกระแสขอบใจประชาชน
5. ข้อใดเป็นคำราชาศัพท์ที่ใช้กับพระราชวงศ์ในฐานันดรศักดิ์ที่ต่ำกว่าข้ออื่น
  พระราชบัญชา
  พระราชบัณฑูร
  พระราชเสาวนีย์
  พระราชโองการ
6. สมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงลง....
  พระนาม
  พระหัตถเลขา
  พระนามาภิไธย
  พระปรมาภิไธย
7. ข้อใดใช้คำราชาศัพท์ไม่ถูกต้อง
  สมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้าฯ ทรงประทับรถม้า
  พระนางเจ้าฯ พระราชเทวีทรงโสมนัส
  พระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงผนวช
  หม่อมเจ้าธานีทรงม้ายามเช้า
8. คำราชาศัพท์ในข้อใดที่ใช้กับบุคลที่มีฐานะสูงที่สุดเท่านั้น
  ประสูติ
  ตรัส
  สวรรคต
  พอพระทัย
9. พระราชาที่เป็นแขกของพระมหากษัตริย์เรียกว่าอะไร
  อาคันตุกะ
  พระอาคันตุกะ
  ราชอาคันตุกะ
  พระราชอาคันตุกะ
10. คำกริยาราชาศัพท์ใดต่อไปนี้ใช้ผิด
  ทรงขอบพระทัย
  ทรงขอบใจ
  ทรงยืน
  ทรงถาม
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com