ข้อสอบไวยากรณ์ Grammar เรื่อง Tense

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. A : Where did you go yesterday? B :…………………………………………
  I went to the bank.
  She went to the bank.
  I went with my mom.
  I went there by a car.
2. Last year, I …………………….in M. 1.
  am
  is
  were
  was
3. Jim and Jam…………….always…………..to school at 8 o’clock.
  are , goes
  are , go
  were , went
  are , going
4. He always ___ his car on Sundays.
  wash
  washes
  washed
  washing
5. A : Do they speak English ? B : ………………………………………………
  No, they do.
  Yes, they does
  Yes, they do.
  No, they doesn’t.
6. A : How did you go to Pattaya last week? B :…………………………………………………………..
  I went to Pattaya by bus.
  I stayed in Pattaya 5 days.
  I went to Pattaya last week.
  I went to Pattaya with my friends.
7. A : When did you go to Chiang Mai ? B:………………………………………………
  Today
  Last week
  Tomorrow
  Next week
8. Wichai …………….English everyday .
  studied
  study
  studies
  studying
9. Manit’s father ………………… in the garden yesterday.
  working
  worked
  works
  work
10. A : Who did you go to school with? B :…………………………………………………..
  I went to school with Suda.
  I played tennis.
  I visited Suda
  I went shopping.
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com