แบบทดสอบ การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ภาษา C

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. การแปลภาษาคอมพิวเตอร์เป็นรหัสภาษาเครื่องมือที่มีการแปลทีละบรรทัดเรียกว่าอะไร
  คอมไพล์เลอร์
  อินเทอร์พรีเตอร์
  แอสเซมเบอร์
  รันไทม์
2. ข้อใดต่อไปนี้ คือคำตอบของค่า y จากนิพจน์ที่กำหนดให้ ?

  7
  8
  9
  10
3. ข้อใดคือเครื่องหมายลงท้ายคำสั่งต่างๆ ในภาษาซี ?
  ; (semi-colon)
  : (colon)
  # (directive)
  , (comma)
4. ข้อใดต่อไปนี้ คือคำสั่งที่ต้องใช้หยุดการทำซ้ำและออกจากลูปของโปรแกรมได้ ?
  continue
  break
  while
  for
5. stdio.h จะพบได้ในส่วนใดของโครงสร้างโปรแกรมภาษซี ?
  ส่วนฟังก์ชันที่กำหนดเอง
  ส่วนฟังก์ชันหลัก
  ส่วนประกาศตัวแปรส่วนกลาง
  ส่วนประมวลผลก่อน
6. ข้อใดไม่ถูกต้องตามหลักการตั้งชื่อตัวแปร ?
  day_of_week
  num1
  2Subjects
  FLOAT
7. ข้อใดต่อไปนี้ เป็นคำสั่งในการเลือกทำแบบทางเดียว ?
  if
  if-else
  if-else เชิงซ้อน
  switch
8. ข้อใดคือข้อแตกต่างระหว่างซูโดโค้ด กับผังงาน ?
  ซูโดโค้ดกับผังงานเป็นคำอธิบายขั้นตอนการทำงาน
  ซูโดโค้ดกับผังงานเป็นแผนภาพของโปรแกรม
  ผังงานเป็นคำอธิบายขั้นตอนการทำงาน แต่ซูโดโค้ดเป็นแผนภาพของโปรแกรม
  ซูโดโค้ดเป็นคำอธิบายขั้นตอนการทำงาน แต่ผังงานเป็นแผนภาพของโปรแกรม
9. การดำเนินการทำโครงงานคอมพิวเตอร์ ข้อใดเรียงลำดับได้ถูกต้องที่สุด ?

  5 2 6 4 1 3
  5 6 2 4 3 1
  5 1 3 2 4 6
  5 1 2 6 4 3
10. ข้อใดเป็นลักษณะของภาษาระดับสูง ?
  ทำงานได้โดยไม่ต้องมีโปรแกรมระบบ
  เป็นภาษาที่ใช้กับงานขั้นสูง
  เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ยุคใหม่
  มีภาษาใกล้เคียงกับภาษามนุษย์
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com