แบบทดสอบ การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ภาษา C

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. ข้อใดเรียงลำดับขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมได้ถูกต้อง ?
  เขียนโปรแกรม > ทำเอกสาร > เขียนผังงานและซูโดโค้ด > ทดสอบและแก้ไขโปรแกรม > วิเคราะห์ปัญหา
  เขียนโปรแกรม > ทดสอบและแก้ไขโปรแกรม > วิเคราะห์ปัญหา > ทำเอกสาร > เขียนผังงานและซูโดโค้ด
  วิเคราะห์ปัญหา > เขียนผังงานและซูโดโค้ด > เขียนโปรแกรม > ทดสอบและแก้ไขโปรแกรม > ทำเอกสาร
  วิเคราะห์ปัญหา > เขียนโปรแกรม > เขียนผังงานและซูโดโค้ด > ทดสอบและแก้ไขโปรแกรม > ทำเอกสาร
2. ข้อใดคือคีย์ลัดเพื่อสั่งโปรแกรมแปลภาษา (คอมไพล์) และทำงาน (รัน) ?
  F9
  Ctrl + F9
  Ctrl + F10
  Ctrl + O
3. ข้อใดคือผู้พัฒนาภาษาซี ?
  Arthur C. Clarke
  Dennis Ritchie
  Charles Babbage
  Lady Augusta Ada Byron
4. ข้อใดต่อไปนี้ ตั้งชื่อตัวแปรถูกต้องตามหลักในการตั้งชื่อตัวแปร ?
  1Sum
  Num 2
  do
  _name
5. stdio.h จะพบได้ในส่วนใดของโครงสร้างโปรแกรมภาษซี ?
  ส่วนฟังก์ชันที่กำหนดเอง
  ส่วนฟังก์ชันหลัก
  ส่วนประกาศตัวแปรส่วนกลาง
  ส่วนประมวลผลก่อน
6. กิจกรรมใดที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์น้อยที่สุด ?
  แก้ปัญหา
  ประดิษฐ์คิดค้น
  ค้นคว้าหาความรู้
  ฝึกทักษะพิมพ์โดยใช้คอมพิวเตอร์
7. ข้อใดคือเครื่องหมายลงท้ายคำสั่งต่างๆ ในภาษาซี ?
  ; (semi-colon)
  : (colon)
  # (directive)
  , (comma)
8. ข้อใดเขียนคำอธิบายโปรแกรมผิด ?
  //printf(
  /*printf(
  //puts(x); //puts(y);
  /*scanf(
9. การดำเนินการทำโครงงานคอมพิวเตอร์ ข้อใดเรียงลำดับได้ถูกต้องที่สุด ?

  5 2 6 4 1 3
  5 6 2 4 3 1
  5 1 3 2 4 6
  5 1 2 6 4 3
10. ข้อใดต่อไปนี้คือผลของการไม่ใส่คำสั่ง break การตรวจสอบเงื่อนไขด้วย switch ?
  โปรแกรมคอมไพล์ไม่ผ่าน
  เงื่อนไขแต่ละ case จะไม่ทำงาน
  จะตรวจสอบ case ที่อยู่ลำดับถัดไป
  ไม่เกิดอะไรขึ้น
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com