แบบทดสอบเรื่องคำราชาศัพท์

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. ข้อใช้คำราชาศัพท์ไม่ถูกต้อง
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปฏิสันถารแก่ผู้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
  สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาเสด็จที่มหาวิทยาลัยนี้เืพ่อทรงบรรยายวิชาวัฒนธรรมฝรั่งเศส
  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมเสาวลีฯ ได้ประทานพระราโชวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาด้วย
  สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงพรกรุณาโปรดเกล้าฯให้สมาคมนี้อยู่ในพระบรมราชินูปถัมภ์
2. สมเด็จพระธีรญาณมุนี......อยู่ที่โรงพยาบาลศิริราช คำที่ถูกต้องในช่องว่างคือ
  อาพาธ
  ประชวร
  ทรงอาพาธ
  ทรงพระประชวร
3. ข้อใดใช้คำราชาศัพท์ถูกต้อง
  เขาน้อมเกล้าฯ ถวายรถยนต์แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงลงพระปรมาภิไธยในสมุดเยี่ยม
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงพระราชทานพระวโณกาสให้คณธฑูตจากประเทศจีนเข้าเฝ้าฯ
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับนั่งบนพระที่นั่ง
4. ข้อใดใช้คำราชาศัพท์ถูกต้อง
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเสด็จมาพระราชทานปริญญาบัตรตามกำหนดการ
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเสด็จฯ มาพระราชทานปริญญาบัตรตามหมายกำหนดการ
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จมาทรงพระราชทานปริญญาบัตรตามกำหนดการ
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จฯ มาพระราชทานปริญญาบัตรตามหมายกำหนดการ
5. คำกริยาที่เป็นคำราชาศัพท์อยู่แล้วจะไม่ใช้ ทรง นำหน้า ยกเว้นคำกริยาราชศัพท์ในข้อใด
  รับสั่ง
  ผนวช
  สรง
  โปรด
6. ข้อใดมีคำที่ไม่ใช่คำราชาศัพท์ปนอยู่ดว้ย
  สนับเพลา โอรส เครื่องเต้น
  ชายา เจ้าจอม เจ้านาย
  พระกร พระอู่ ลูกหลวง
  พระหัตถ์ พระมัชฌิมา พระกนิษฐา
7. ข้อใดใช้คำราชาศัพท์ถูกต้อง
  สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชยมายุครบ 60 พรรษา
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะกรรมการ
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการวัตถุโบราณก่อนประวัติศาสตร์
  พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีฯ ประทานพระอนุญาตให้จัดตั้งกองทุน
8. คณะกรรมการมูลนิธิสายใจไทย........ถวาย........แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
  น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ผ้าเช็ดหน้า
  น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ผ้าซับพระพักตร์
  ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ผ้าเช็ดหน้า
  ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ผ้าซับพระพักตร์
9. การใช้ พระ พระราช พระบรม พระบรมราช ในข้อใดไม่ถูกต้อง
  พระบรมราชโทรเลข
  พระราชหัตถเลขา
  พระบรมอัฐิ
  พระเก้าอี้
10. ข้อใดเป็นราชาศัพท์ของคำว่า เดิน
  เสด็จพระราชดำเนิน
  ทรงพระราชดำเนิน
  ทรงพระดำเนิน
  ทรงเดิน
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com