แบบทดสอบเรื่องคำราชาศัพท์

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. ข้อใดเป็นราชาศัพท์ของคำว่า เดิน
  เสด็จพระราชดำเนิน
  ทรงพระราชดำเนิน
  ทรงพระดำเนิน
  ทรงเดิน
2. สมเด็จพระสังฆราชประชวร ทรงสิ้นพระชนม์ สำนักพระราชวังได้ประกาศหมายกำหนดการพระราชทานเพลิงพระศพ คำที่ใช้ผิดคือข้อใด
  ประชวร
  พระศพ
  ทรงสิ้นพระชนม์
  หมายกำหนดการ
3. ข้อใดใช้คำราชาศัพท์ถูกต้อง
  สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชยมายุครบ 60 พรรษา
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะกรรมการ
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการวัตถุโบราณก่อนประวัติศาสตร์
  พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีฯ ประทานพระอนุญาตให้จัดตั้งกองทุน
4. ข้อใดใช้คำราชาศัพท์ถูกต้อง
  เขาน้อมเกล้าฯ ถวายรถยนต์แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงลงพระปรมาภิไธยในสมุดเยี่ยม
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงพระราชทานพระวโณกาสให้คณธฑูตจากประเทศจีนเข้าเฝ้าฯ
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับนั่งบนพระที่นั่ง
5. ข้อใช้คำราชาศัพท์ไม่ถูกต้อง
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปฏิสันถารแก่ผู้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
  สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาเสด็จที่มหาวิทยาลัยนี้เืพ่อทรงบรรยายวิชาวัฒนธรรมฝรั่งเศส
  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมเสาวลีฯ ได้ประทานพระราโชวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาด้วย
  สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงพรกรุณาโปรดเกล้าฯให้สมาคมนี้อยู่ในพระบรมราชินูปถัมภ์
6. สมเด็จพระธีรญาณมุนี......อยู่ที่โรงพยาบาลศิริราช คำที่ถูกต้องในช่องว่างคือ
  อาพาธ
  ประชวร
  ทรงอาพาธ
  ทรงพระประชวร
7. ข้อใดใช้คำราชาศัพท์ถูกต้อง
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเสด็จจากพระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ไปยังเข้าค้อ
  สมเด็จพระสังฆราชทรงทุเลาอาการประชวร
  คณะกรรมการแพทย์ได้ช่วยการหายใจและตรวจโลหิตสมเด็จพระสังฆราช
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรงานของโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนา
8. คำกริยาที่เป็นคำราชาศัพท์อยู่แล้วจะไม่ใช้ ทรง นำหน้า ยกเว้นคำกริยาราชศัพท์ในข้อใด
  รับสั่ง
  ผนวช
  สรง
  โปรด
9. ข้อใดใช้คำราชาศัพท์ถูกต้อง
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเสด็จมาพระราชทานปริญญาบัตรตามกำหนดการ
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเสด็จฯ มาพระราชทานปริญญาบัตรตามหมายกำหนดการ
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จมาทรงพระราชทานปริญญาบัตรตามกำหนดการ
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จฯ มาพระราชทานปริญญาบัตรตามหมายกำหนดการ
10. ข้อใดใช้ภาษาได้เหมาะแก่บุคคล
  ราษฎรมีความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  ราษฎรถวายความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  ราษฎรทูลเกล้าฯ ถวายความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  ราษฎรน้อมเกล้าฯ ถวายความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com