วิชาโปรแกรมบริหารทรัพยากรย์มนุษย์(กลางภาค)

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
1. ข้อใด ไม่ใช่ความหมายของการบริหารทรัพยากรมนุษย์
  การดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้บุคลากรมี ความรู้ความสามารถที่เหมาะสม มีความสุข ตั้งใจทุ่มเทให้กับการทำงาน และสามารถทำงาน บรรลุผลได้ตามเป้าหมายขององค์การ
  การจัดการกิจกรรมต่างๆ เพื่อดึงดูด พัฒนา จูงใจและรักษาบุคลากรที่มีผลงานและ ความสามารถสูงไว้ในองค์การ
  การจัดระบบความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน งานต่างๆ และบุคคลากรในองค์การ เพื่อให้ บุคลากรสามารถทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและ บรรลุตามเป้าหมายขององค์การ
  การดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้บุคลากรมี ความพึงพอใจในงาน มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันและกับฝ่ายบริหาร และผลิตผลงาน
2. System Analysis Design คือข้อใด
  คณะกรรมการดำเนินงาน
  การพัฒนาระบบสารสนเทศ
  ผู้จัดการระบบสารสนเทศ
  การวิเคราะห์และการออกแบบ
3. Analysis Phase ข้อใด
  ระยะการวางแผน
  ระยะการวิเคราะห์
  ระยะการสร้างและพัฒนา
  ระยะการออกแบบ
4. ข้อใดคือหลักพื้นฐานที่สำคัญที่ทุกองค์การจำเป็นต้องยึดถือในการบริหารทรัพยากรมนุษย์
  หลักความรู้ความสามารถ
  หลักความเสมอภาค
  หลักคุณธรรมและจริยธรรม
  ถูกทุกข้อ
5. Operation หมายถึงข้อใด
  การจัดการด้านการเงิน
  การพยากรณ์
  การปฏิบัติงาน
  การควบคุมทางการเงิน
6. ข้อใด ไม่ใช่ การดำเนินกิจกรรมที่สำนักงานใช้ในด้านหลักความมั่นคงในอาชีพการงาน อันเป็นหลัก พื้นฐานที่สำนักงานต้องควรยึดถือในการปฏิบัติงาน
  การกำหนดระบบผลตอบแทนและสวัสดิการที่เพียงพอสำหรับบุคลากรในการดำรงชีพและเลี้ยงดู ครอบครัว
  การกำหนดระเบียบและกฎเกณฑ์ต่างๆ สำหรับใช้กับบุคลากรทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน
  การจัดทำระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร โดยมีเกณฑ์การประเมินที่เป็นธรรม
  การจัดทำระบบการเติบโตในสายอาชีพที่ชัดเจน
7. ข้อใด ไม่ใช่ เครื่องมือและอุปกรณ์ที่นำมาใช้กับงานบริหารทรัพยากรมนุษย์
  เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและเครื่อง คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
  เครื่องควบคุมการเปิด-ปิดประตู
  เครื่องใช้สำนักงาน
  เครื่องบันทึกเวลาเข้า-ออกของบุคลากร
8. ข้อใดหมายถึงผู้ใช้และผู้จัดการทั่วไป
  มีหน้าที่เกี่ยวกับการพัฒนาชุดคำสั่งหรือเขียนโปรแกรม
  เป็นบุคคลที่มีหน้าที่ให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้น
  บุคคลที่ควบคุมดูแลระบบสารสนเทศ
  มีหน้าที่คอยช่วยเหลือนักวิเคราะห์ระบบและโปรแกรมเมอร์
9. ข้อใด ไม่ใช่ความสำคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ช่วยสนับสนุนให้การดำเนินงานขององค์การ ประสบความสำเร็จ
  เพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถขององค์การในการแข่งขัน
  เป็นสื่อกลางในการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างฝ่ายบริหารและบุคลากร
  นำคนที่มีความแตกต่างกันในด้านต่างๆ มาท างานให้เกิดผลสำเร็จร่วมกัน
  ช่วยให้คนทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
10. Communication หมายถึงข้อใด ก.ข. ค. ง
  ระบบบัญชีการเงิน
  ระบบบัญชีบริหาร
  การติดต่อสื่อสาร
  ระบบสารสนเทศด้านการตลาด
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com