รวมแนวข้อสอบครูผู้ช่วย ความรอบรู้ ชุดรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. องค์กรเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมตาม แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐด้านกฎหมายและยุติ ธรรมควรมีลักษณะอย่างไร
  เป็นองค์กรในกํากับของรัฐ
  เป็นองคืกรอิสระ
  เป็นองค์กรมหาชน
  เป็นหน่วยงานพิเศษ
2. ร่างพระราชบัญญัติจะตราขึ้นเป็นกฎหมายต้อง ได้รับคําแนะนําและยินยอมจากใคร
  รัฐสภา
  สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  สภาผู้แทนราษฎร
  วุฒิสภา
3. คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มาโดยวิธีใด
  การคัดเลือก
  การสรรหา
  การสอบ
  การเสนอชื่อโดยวุฒิสภา
4. แนวนโยบายด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐานข้อใด กล่าวถูกต้องที่สุด
  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจดัการศึกษา
  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมสี่วนร่วมใน การจัดการศึกษา
  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนการ จัดการศึกษา
  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดและมีส่วน ร่วมในการจัดการศึกษา
5. การปฏิบัติหน้าที่ของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานรัฐเป็น ไปตามหลักใด
  หลักธรรมาภิบาล
  หลักนิติธรรม
  หลักคุณธรรม
  หลักความเป็นกลาง
6. ข้อใดเป็นหน้าที่ของบุคคล
  รับราชการทหาร
  เสียภาษีอากร
  พิทักษ์ ปกป้องสืบสานวัฒนธรรม
  ถูกทุกข้อ
7. ข้อใดคือศาลยุติธรรม
  ศาลชั้นต้น ศาลสูงสุด
  ศาลกลาง ศาลสูงสุด
  ศาลชั้นต้น ศาลกลาง ศาลสูงสุด
  ศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ ศาลฎีกา
8. คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมมีจํานวนกี่ คน
  7 คน
  9 คน
  15 คน
  19 คน
9. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีจาํนวนกี่คน
  3 คน
  5 คน
  7 คน
  9 คน
10. การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์ สินและหนี้สินของตน คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ให้ยื่นต่อหน่วยงานใด
  ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน
  คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตแห่งชาติ
  องค์กรอัยการ
  ศาลอาญาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตาํแหน่ง ทางการเมือง
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com