รวมแนวข้อสอบครูผู้ช่วย ความรอบรู้ ชุดรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. ข้อใดคืออํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
  จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
  พิจารณาเรื่องร้องเรียนของประชาชน
  ตรวจสอบการละเมิดสิทธิเด็กและสตรี
  ไต่สวนเจ้าหน้าที่ของรัฐร่ํารวยผิดปกติ
2. กําหนดให้มีกฎหมายจัดตั้งกองทุนพัฒนาการ เมืองภาคพลเมือง จัดอยู่ในแนวนโยบายพื้นฐานแห่ง รัฐด้านใด
  ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน
  ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
  ด้านกระบวนการยุติธรรม
3. ใครเป็นผู้แต่งตั้งรฐัมนตรี
  พระมหากษัตริย์
  ประธานสภาผู้แทนราษฎร
  ประธานรัฐสภา
  นายกรัฐมนตรี
4. ประชาชนผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งกี่คนสามารถ เสนอกฎหมายเป็นร่างพระราชบัญญัติได้
  ไม่น้อยกว่าหนึ่งหมื่นคน
  ไม่น้อยกว่าสองหมื่นห้าพันคน
  ไม่น้อยกว่าสามหมื่นคน
  ไม่น้อยกว่าห้าหมื่นคน
5. ผู้มีอํานาจในการยุบสภาผู้แทนราษฎรคือใคร
  นายกรัฐมนตรี
  ประธานสภาผู้แทนราษฎร
  ประธานรัฐสภา
  พระมหากษัตริย์
6. ข้อใดเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
  คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
  องค์กรอัยการ
  คณะกรรมการสิทธมินุษยชน
  คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ
7. วาระของสมาชิกวุฒิสภาสิ้นสุดตามข้อ 75 ต้อง เลือกตั้งใหม่ภายในกี่วันนับตั้งแต่วันหมดวาระ
  30 วัน
  45 วัน
  60 วัน
  45- 60 วัน
8. กรณีใดที่ไม่อยู่ในข่ายที่ต้องถอดถอนนายกรัฐ มนตรี หรือรัฐมนตรี
  มีพฤติกรรมร่ํารวยผิดปกติ
  ประพฤติชั่วอย่างรา้ยแรง
  ส่อว่ากระทําผิดในหน้าที่ราชการ
  ส่อไปในทางทุจริตต่อหน้าที่
9. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับแนวนโยบายแห่ง รัฐด้านการต่างประเทศ
  ส่งเสริมการค้าการลงทุนกับนานาประเทศ
  คุ้มครองและดูแลผลประโยชน์ของคนไทยใน ต่างประเทศ
  ปฏิบัติตามสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนที่ ประเทศไทยเป็นภาคี
  ประสานความร่วมมือกับนานาประเทศเพื่อ ป้องกันการก่อการร้ายข้ามชาติ
10. ไม่ใช่ข้อต้องห้ามการเป็นรัฐมนตรี
  ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
  ไม่เป็นวุฒิสมาชิก
  เคยต้องคําพิพากษาให้จําคุกพ้นโทษมา 4ปี
  ถูกไล่ออกจากราชการเพราะการทุจริต
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com