ข้อสอบใบขับขี่จริงหมวด กฎหมายอาญา

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 90 หรือ 9 ข้อขึ้นไป
1. ความผิดลหุโทษหมายถึงข้อใด?
  ความผิดซึ่งต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
  จำคุกตลอดชีวิต
  ประหารชีวิต
  จำคุก 50 ปี
2. ข้อใดถูกต้อง
  กฎหมายอาญาเป็นกฎหมายว่าด้วยความผิดและการกำหนดโทษ
  กฎหมายอาญาเป็นกฎหมายมหาชน
  กฎหมายอาญาเป็นกฎหมายที่ ที่ใช้บังคับแก่คนทั่ว ๆ ไป
  ถูกทุกข้อ
3. นายวินัยขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้นายสมพลถึงแก่ความตาย และศาลลงโทษจำคุกไม่เกินสองปีแต่เนื่องจากนายวินัยไม่เคยต้องโทษในคดีอาญามาก่อน ศาลจึงรอลงอาญาไว้ ท่านเข้าใจว่ารอลงอาญาหมายถึงข้อใด?
  ศาลพิพากษาว่านายวินัยไม่มีความผิด
  ศาลพิพากษาว่านายวินัยไม่ต้องรับโทษ
  ศาลพิพากษาว่านายวินัยมีความผิดแต่รอการลงโทษไว้
  ถูกทุกข้อ
4. ความผิดอันก่อให้เกิดอันตรายแก่ประชาชนในการใช้รถใช้ถนนคือข้อใด
  การนำระเบิดไปฝังไว้ในที่จอดรถ
  การใช้นำมันราดทางเดินรถ
  บรรทุกผู้โดยสารในลักษณะห้อยโหน
  ถูกทุกข้อ
5. นาย ข ขายของเกินราคาเนื่องจากอ้างว่าไม่ทราบประกาศของทางราชการได้หรือไม่
  ได้ เพราะ บ้านของนาย ข ไม่มีโทรทัศน์จึงไม่ทราบประกาศทางราชการ
  ได้ เพราะ ทางราชการไม่ส่งหนังสือแจ้งให้นาย ข ทราบถึงการขึ้นราคาสินค้า
  ไม่ได้ เพราะ บ้านของนาย ข อยู่ใกล้สถานีตำรวจ
  ไม่ได้ เพราะ นาย ข จะปฏิเสธว่าไม่รู้กฎหมายเพื่อให้พ้นความผิดไม่ได้
6. การกระทำที่ก่อให้เกิดความผิดในทางอาญา ได้แก่การกระทำเช่นไร
  กระทำในสิ่งที่กฎหมายห้ามกระทำ
  ไม่กระทำในสิ่งที่กฎหมายให้กระทำ
  กระทำในส่งที่กฎหมายให้กระทำ
  ข้อ ก และ ข ถูกต้อง
7. ผู้ใดประมาทและการกระทำนั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายต้องระวางโทษอย่างไร
  จำคุกไม่เกิน 5 ปี และปรับไม่เกิน 20,000 บาท
  จำคุกไม่เกิน 10 ปี และปรับไม่เกิน 20,000 บาท
  จำคุกไม่เกิน 10 ปี และปรับไม่เกิน 30,000 บาท
  จำคุกไม่เกิน 10 ปี และปรับไม่เกิน 40,000 บาท
8. กรณีที่ผู้ขับขี่ขับรถโดยประมาทไปชนบุคคลอื่นใดจนถึงแก่ความตาย นอกจากผู้ขับขี่จะต้องใช้ค่าสินไหม ทดแทนในทางแพ่งแล้ว ผู้ขับขี่จะต้องรับโทษทางอาญาในข้อใด?
  ประหารชีวิต
  จำคุกไม่เกิน 10 ปี และปรับไม่เกิน 20,000 บาท
  จำคุกตลอดชีวิต
  ริบทรัพย์สิน
9. นาย ก ชกนาย ข หนึ่งที่ ข ล้มลง บังเอิญศีรษะไปโดนแง่หินถึงแก่ความตาย การกระทำเช่นนี้นาย กจะต้งอรับผิดฐานใด
  นาย ก ต้องรับผิดฐานทำให้คนตายโดยไม่เจตนา
  นาย ก ต้องรับผิดฐานทำร้ายร่างกาย
  นาย ก ต้องรับผิดฐานทำให้คนตายโดยประมาท
  นาย ก ต้องรับผิดฐานทำให้คนตายโดยไม่ประสงค์ต่อผล
10. ข้อใดไม่ใช้ "อันตรายสาหัส"
  แท้งลูก
  เสียแขน 1 ข้าง
  เจ็บป่วยทุกขเวทนาเป็นเวลา 20 วัน
  เสียอวัยวะสืบพันธ์
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com