ข้อสอบใบขับขี่จริงหมวด กฎหมายอาญา

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 90 หรือ 9 ข้อขึ้นไป
1. ข้อใดไม่ใช้ "อันตรายสาหัส"
  แท้งลูก
  เสียแขน 1 ข้าง
  เจ็บป่วยทุกขเวทนาเป็นเวลา 20 วัน
  เสียอวัยวะสืบพันธ์
2. ในกรณีขับรถโดยประมาทชนผู้อื่นจนได้รับอันตรายสาหัส ผู้ขับรถต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามข้อใด?
  ค่าปลงศพ
  ค่ารักษาพยาบาล
  ค่าขาดไร้อุปการะ
  ถูกทุกข้อ
3. ความผิดอันก่อให้เกิดอันตรายแก่ประชาชนในการใช้รถใช้ถนนคือข้อใด
  การนำระเบิดไปฝังไว้ในที่จอดรถ
  การใช้นำมันราดทางเดินรถ
  บรรทุกผู้โดยสารในลักษณะห้อยโหน
  ถูกทุกข้อ
4. เจตนาตามกฎหมายอาญามี 2 ประเภท
  เจตนาจงใจ กับ เจตนาประมาท
  เจตนาโดยประสงค์ต่อผล และเจตนาโดยย่อมเล็งเห็นผล
  เจตนาทางตรง และ เจตนาทางอ้อม
  ข้อ ข และ ค ถูกต้อง
5. ความผิดลหุโทษหมายถึงข้อใด?
  ความผิดซึ่งต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
  จำคุกตลอดชีวิต
  ประหารชีวิต
  จำคุก 50 ปี
6. นาย ก ชกนาย ข หนึ่งที่ ข ล้มลง บังเอิญศีรษะไปโดนแง่หินถึงแก่ความตาย การกระทำเช่นนี้นาย กจะต้งอรับผิดฐานใด
  นาย ก ต้องรับผิดฐานทำให้คนตายโดยไม่เจตนา
  นาย ก ต้องรับผิดฐานทำร้ายร่างกาย
  นาย ก ต้องรับผิดฐานทำให้คนตายโดยประมาท
  นาย ก ต้องรับผิดฐานทำให้คนตายโดยไม่ประสงค์ต่อผล
7. การกระทำที่ก่อให้เกิดความผิดในทางอาญา ได้แก่การกระทำเช่นไร
  กระทำในสิ่งที่กฎหมายห้ามกระทำ
  ไม่กระทำในสิ่งที่กฎหมายให้กระทำ
  กระทำในส่งที่กฎหมายให้กระทำ
  ข้อ ก และ ข ถูกต้อง
8. นายวินัยขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้นายสมพลถึงแก่ความตาย และศาลลงโทษจำคุกไม่เกินสองปีแต่เนื่องจากนายวินัยไม่เคยต้องโทษในคดีอาญามาก่อน ศาลจึงรอลงอาญาไว้ ท่านเข้าใจว่ารอลงอาญาหมายถึงข้อใด?
  ศาลพิพากษาว่านายวินัยไม่มีความผิด
  ศาลพิพากษาว่านายวินัยไม่ต้องรับโทษ
  ศาลพิพากษาว่านายวินัยมีความผิดแต่รอการลงโทษไว้
  ถูกทุกข้อ
9. กรณีตามข้อใดที่ผู้ขับรถต้องรับผิดทางอาญา?
  ขับรถประมาทชนผู้อื่นถึงแก่ความตาย
  ขับรถนายจ้างไปชนรถคันอื่นได้รับความเสียหายโดยเจตนา
  ขับรถด้วยความเร็วเฉี่ยวคนกำลังข้ามทางม้าลายล้มแขนหัก
  ถูกทุกข้อ
10. นาย กนกขับรถด้วยความเร็วชนรถยนต์นายขมับได้รับความเสียหาย กรณีดังกล่าวนายขมับจะต้องเรียกค่าเสียหายทางแพ่งภายในกำหนดเวลาเท่าใด?
  1 ปี นับแต่วันที่ผู้เสียหายรู้ถึงละเมิด และรู้ตัวผู้จะต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน
  10 ปี นับแต่วันทำละเมิด
  ไม่มีกำหนดระยะเวลา
  ถูกทั้งข้อ ก. และ ข.
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com