แบบทดสอบเก็บคะแนน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ป.5

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. การได้มาซึ่ง สารสนเทศ อยู่ในขั้นตอนใดของการรวบรวมข้อมูล
  วางแผนและพิจารณาเลือกแหล่งข้อมูล
  กำหนดวัตถุประสงค์และความต้องการ
  สรุปผลข้อมูลที่รวบรวมได้
  ค้นหาและรวบรวมข้อมูล
2. เมื่อครูมอบหมายงานให้ กิ๊ฟจะนำงานไปกระจายต่อให้กับเพื่อนๆในห้องได้รับทราบและแบ่งงานกัน จากข้อความดังกล่าว กิ๊ฟใช้ประโยชน์ของข้อมูลในด้านใด
  ด้านการตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหา
  ด้านการพัฒนาตนชุมชนและสังคม
  ด้านการเรียนหรือการทำงาน
  ด้านการติดต่อสื่อสาร
3. ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ
  เป็นแหล่งข้อมูลที่มีผู้รวบรวมไว้แล้ว
  ไม่ต้องสังเกตหรือเก็บข้อมูลด้วยตนเอง
  ไปสอบถาม หรือสัมภาษณ์ด้วยตนเอง
  ข้อมูลนั้นต้องมีความชัดเจน และอ้างอิงได้
4. ข้อใดต่อไปนี้ เรียงลำดับได้ถูกต้อง
  ข้อมูล-->สารสนเทศ--->การประมวลผล
  สารสนเทศ-->ข้อมูล-->การประมวลผล
  ข้อมูล-->การประมวลผล-->สารสนเทศ
  การประมวลผล-->สารสนเทศ-->ข้อมูล
5. สมมุติว่า นักเรียนตาบอดและหูหนวก จะไม่สามารถรับรู้ข้อมูลใดได้
  ข้อมูลรสชาติและข้อมูลภาพ
  ข้อมูลภาพและข้อมูลกลิ่น
  ข้อมูลทุกชนิด
  ข้อมูลภาพและข้อมูลเสียง
6. “ข้อมูลต่างๆ ที่มีประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของคนเรา ซึ่งเป็นข้อมูลที่ประมวลผลแล้ว” จากข้อความข้างต้น หมายถึงข้อใด
  ข้อมูล
  สารสนเทศ
  เทคโนโลยีสารสนเทศ
  เทคโนโลยี
7. เวลาบอยจะซื้อของ บอยจะเดินสำรวจราคาสินค้าในระแวกนั้นก่อนที่จะซื้อร้านที่ถูกและมีคุณภาพที่สุด จากข้อความดังกล่าวบอยใช้ประโยชน์ของข้อมูลในด้านใด
  ด้านการติดต่อสื่อสาร
  ด้านการตัดสินใจ
  ด้านการเรียนหรือการทำงาน
  ด้านการพัมนาชุมชนและสังคม
8. ข้อใดต่อไปนี้ คือข้อมูลตัวเลข
  ทะเบียนรถยนต์
  หมายเลขโทรศัพท์
  น้ำหนักและส่วนสูง
  เลขที่บ้าน
9. ข้อใดจัดว่าเป็นข้อมูล ปฐมภูมิ
  อ่านข่าวจากหนังสือพิมพ์
  ฟังคุณครูสอนเรื่องสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
  ดูสารคดีสัตว์โลกใต้ทะเลจากโทรทัศน์
  เรียนรู้การปลูกข้าวด้วยการลงมือปฏิบัติจริงโดยมีเกษตรกรให้ความรู้
10. ข้อใดกล่าวถึงความหมายของข้อมูลได้ถูกต้องที่สุด
  ข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์ต่างที่เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ
  เรื่องที่พ่อแม่สอน
  เรื่องที่เราฟังจากเพื่อนเล่าต่อกันมา
  สิ่งที่เราได้รับจากการดูข่าวในโทรทัศน์
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com