แบบทดสอบเก็บคะแนน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ป.5

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. ข้อใดจัดว่าเป็นข้อมูล ปฐมภูมิ
  อ่านข่าวจากหนังสือพิมพ์
  ฟังคุณครูสอนเรื่องสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
  ดูสารคดีสัตว์โลกใต้ทะเลจากโทรทัศน์
  เรียนรู้การปลูกข้าวด้วยการลงมือปฏิบัติจริงโดยมีเกษตรกรให้ความรู้
2. ข้อใดกล่าวถึงความหมายของข้อมูลได้ถูกต้องที่สุด
  ข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์ต่างที่เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ
  เรื่องที่พ่อแม่สอน
  เรื่องที่เราฟังจากเพื่อนเล่าต่อกันมา
  สิ่งที่เราได้รับจากการดูข่าวในโทรทัศน์
3. “ข้อมูลต่างๆ ที่มีประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของคนเรา ซึ่งเป็นข้อมูลที่ประมวลผลแล้ว” จากข้อความข้างต้น หมายถึงข้อใด
  ข้อมูล
  สารสนเทศ
  เทคโนโลยีสารสนเทศ
  เทคโนโลยี
4. เมื่อครูมอบหมายงานให้ กิ๊ฟจะนำงานไปกระจายต่อให้กับเพื่อนๆในห้องได้รับทราบและแบ่งงานกัน จากข้อความดังกล่าว กิ๊ฟใช้ประโยชน์ของข้อมูลในด้านใด
  ด้านการตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหา
  ด้านการพัฒนาตนชุมชนและสังคม
  ด้านการเรียนหรือการทำงาน
  ด้านการติดต่อสื่อสาร
5. เวลาบอยจะซื้อของ บอยจะเดินสำรวจราคาสินค้าในระแวกนั้นก่อนที่จะซื้อร้านที่ถูกและมีคุณภาพที่สุด จากข้อความดังกล่าวบอยใช้ประโยชน์ของข้อมูลในด้านใด
  ด้านการติดต่อสื่อสาร
  ด้านการตัดสินใจ
  ด้านการเรียนหรือการทำงาน
  ด้านการพัมนาชุมชนและสังคม
6. การได้มาซึ่ง สารสนเทศ อยู่ในขั้นตอนใดของการรวบรวมข้อมูล
  วางแผนและพิจารณาเลือกแหล่งข้อมูล
  กำหนดวัตถุประสงค์และความต้องการ
  สรุปผลข้อมูลที่รวบรวมได้
  ค้นหาและรวบรวมข้อมูล
7. ข้อใดต่อไปนี้ คือข้อมูลตัวเลข
  ทะเบียนรถยนต์
  หมายเลขโทรศัพท์
  น้ำหนักและส่วนสูง
  เลขที่บ้าน
8. ข้อใดเป็นแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ
  เฟิร์น ฟังเพื่อนเล่าเรื่องจากรายการโทรทัศน์เมื่อคืน
  เหมียว ค้นหางานที่ครูมอบหมายจากอินเทอร์เน็ต
  เอก เข้าชมพิพิธภัณฑ์และจดบันทึกข้อมูล
  อร ฟังพ่ออ่านข่าวสารจากนิตยสาร
9. สมมุติว่า นักเรียนตาบอดและหูหนวก จะไม่สามารถรับรู้ข้อมูลใดได้
  ข้อมูลรสชาติและข้อมูลภาพ
  ข้อมูลภาพและข้อมูลกลิ่น
  ข้อมูลทุกชนิด
  ข้อมูลภาพและข้อมูลเสียง
10. ข้อใดต่อไปนี้ เรียงลำดับได้ถูกต้อง
  ข้อมูล-->สารสนเทศ--->การประมวลผล
  สารสนเทศ-->ข้อมูล-->การประมวลผล
  ข้อมูล-->การประมวลผล-->สารสนเทศ
  การประมวลผล-->สารสนเทศ-->ข้อมูล
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com