การจัดการสารสนเทศ ชั้น ม.1

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. สถิติจำนวนนักเรียนที่มาโรงเรียนสายเป็นข้อมูลชนิดใด
  ข้อมูลเบื้องต้น
  ข้อมูลทุติยภูมิ
  ข้อมูลตติยภูมิ
  ข้อมูลปฐมภูมิ
2. การประมวลผลหมายถึงข้อใด
  การจัดเก็บข้อมูลไว้ที่หน่วยความจำรอง
  การเรียงลำดับชื่อนักเรียนตามตัวอักษร
  การแสดงภาพเคลื่อนไหวบนจอภาพ
  ข้อมูลของนักเรียนแต่ละคน
3. ระเบียบการใช้ห้องคอมพิวเตอร์จัดเป็นเอกสารประเภทใด
  การประมวลผล
  สารสนเทศ
  ข้อมูล
  สาร
4. องค์ประกอบของระบบสารสนเทศประกอบด้วยอะไรบ้าง
  ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูลและสารสนเทศ บุคลากร และกระบวนการทำงาน
  ฮาร์ดแวร์ กระบวนการทำงาน และบุคลากร
  ข้อมูลและสารสนเทศ และบุคลากร
  ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และบุคลากร
5. การใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ดพิมพ์เอกสารเป็นสารสนเทศระดับใด
  ระดับหน่วยงาน
  ระดับองค์กร
  ระดับบุคคล
  ระดับกลุ่ม
6. ข้อใดจัดเป็นสารสนเทศ
  การประมวลผลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์
  การนำเสนอผลงานผ่านจอมอนิเตอร์
  การพิมพ์ข้อความผ่านแป้นพิมพ์
  แผนภูมิแสดงยอดจำหน่ายสินค้า
7. การจัดการสารสนเทศมีขั้นตอนอย่างไร
  การรวบรวมข้อมูล การตรวจสอบข้อมูล


  การประมวลผลข้อมูล และการดูแลรักษาข้อมูล
8. สารสนเทศที่ดีควรมีลักษณะอย่างไร
  มีการจัดเก็บข้อมูลไว้ในแฟ้มข้อมูลสำรอง
  เก็บข้อมูลเพียงบางส่วนอย่างเพียงพอ
  เป็นข้อมูลเก่าที่นำมาประมวลผลใหม่
  สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาได้
9. ข้อมูลการใช้ไฟฟ้าจะถูกนำมารวบรวมและประมวลผลครั้งเดียว เพื่อออกใบแจ้งหนี้ให้แก่ผู้ใช้บริการเป็นการประมวลผลข้อมูลแบบใด
  การประมวลผลแบบเชื่อมตรง
  การประมวลผลแบบถาวร
  การประมวลผลแบบทันที
  การประมวลผลแบบกลุ่ม
10. การถอนเงินผ่านตู้เอทีเอ็มเป็นการประมวลผลแบบใด
  การประมวลผลแบบเชื่อมตรง
  การประมวลผลแบบชั่วคราว
  การประมวลผลแบบต่อเนื่อง
  การประมวลผลแบบกลุ่ม
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com